Osnovni načini umetanja papira

U ovom se odjeljku opisuje opći način umetanja papira, kao što je umetanje običnog ili recikliranog papira. Umetnite često korištene vrste i veličine papira u ladicu za papir. Kada privremeno koristite papir koji nije umetnut u ladicu za papir, papir umetnite u višenamjenski odlagač.
Za dodatnu kasetnu jedinicu Paper Feeder PF-D ili Cassette Feeding Unit-AV slijedite postupak za umetanje papira u ladicu za papir.
Ako na pakiranju papira postoje upute o strani na koju valja umetnuti papir pridržavajte se tih uputa.
Papir se može preklapati pri ulaganju, a može doći i do zaglavljivanja papira, ovisno o površini reza papira. Promjena orijentacije papira i njegovo ponovno umetanje može smanjiti učinak reza površine.
Ako se papir potroši a ispisivanje zaustavi, uložite još papira. Ispisivanje se nastavlja nakon ulaganja nove količine papira.

Umetanje papira u ladicu za papir

Orijentacija papira
Da biste dostupne formate papira umetnuli s pravilnim usmjerenjem, pogledajte tablicu u nastavku.
Papir
Orijentacija
A4, B5, A5 (vodoravno), A6, B6, Legal*, Letter, Statement, Executive, Oficio*, Brazil-Oficio*, Mexico-Oficio*, Government Letter, Government Legal*, Australia Foolscap*, Foolscap/Folio*, 16K, F4A*, Indian-Legal*, Custom (vodoravno), Free (vodoravno)
A5 (okomito), vlastiti (okomito), slobodni (okomito)
* Može se umetnuti samo u opcijsku Paper Feeder PF-D ili Cassette Feeding Unit-AV.

Umetanje papira standardnog formata

Kako biste umetnuli papir čija veličina nije naznačena oznakom veličine papira na ladici za papir, postupite na sljedeći način. Za papir čija veličina nije pronađena u oznakama veličina papira pročitajte Umetanje papira prilagođenog formata.
1
Izvlačite ladicu za papir dok se ne zaustavi.
2
Namjestite položaj vodilica papira prema veličini papira koji ćete koristiti.
Pritisnite ručicu za otpuštanje () da biste produžetak () poravnali s odgovarajućom oznakom formata papira.
3
Umetnite papir tako da rubovi snopa papira budu poravnati s vodilicom papira s lijeve strane ladice za papir.
Papir umetnite stranom za ispis okrenutom prema gore.
Dobro razlistajte bunt papira te poravnajte njegove rubove na ravnoj površini.
Prilikom umetanja papira ne prelazite crtu za ograničenje količine
Pazite da snop papira ne prelazi preko crte za ograničenje količine (). Umetanje previše papira može uzrokovati zaglavljivanje.
Kada umećete papir s logotipom, pogledajte Umetanje već ispisanog papira.
4
Postavite ladicu za papir.
»
Nastavite na Određivanje formata i vrste papira u ladici za papir
Promjena formata i vrste papira
Standardne su tvorničke postavke za veličinu i vrstu papira <A4> i <Slob.>. Ako umetnete drugi format ili vrstu papira u uređaj, svakako promijenite postavke. Ako ne promijenite postavku za vrstu ili format papira, uređaj ne može pravilno ispisivati.
Ispis na pozadini ispisanog papira (druga stranica stranice s dvije strane)
Moguć je ispisivanje na stražnjoj strani ispisanog papira. Izravnajte ispisani papir i umetnite ga u višenamjenski ulagač sa stranom na kojoj će se ispisivati licem prema dolje (prethodno ispisana strana licem prema gore). Zatim odaberite vrstu papira i odaberite <Da> za <Omogući postavke za 2. stranu obostrane stranice?>.
Koristite samo papir ispisan na ovom uređaju.
Ispis na strani koja je prethodno ispisana nije moguć.

Umetanje papira prilagođenog formata

Kako biste umetnuli prilagođeni papir ili papir čija veličina nije naznačena oznakom veličine papira na ladici za papir, postupite na sljedeći način.
1
Izvlačite ladicu za papir dok se ne zaustavi.
2
Razmaknite vodilice za papir.
Pritisnite ručicu za otpuštanje kako bi vodilice za papir izašle vani.
3
Umetnite papir tako da rubovi snopa papira budu poravnati s desnom stranom ladice za papir.
Snop papira umetnite ispisanom stranom okrenutom prema gore.
Dobro razlistajte bunt papira te poravnajte njegove rubove na ravnoj površini.
Prilikom umetanja papira ne prelazite crtu za ograničenje količine
Pazite da snop papira ne prelazi preko crte za ograničenje količine (). Umetanje previše papira može uzrokovati zaglavljivanje.
Kada umećete papir s logotipom, pogledajte Umetanje već ispisanog papira.
4
Poravnajte vodilice za papir uz rubove papira.
Pritisnite polugu za otpuštanje i gurnite vodilice za papir prema unutra tako da tijesno prianjanju uz rubove papira.
Precizno poravnajte vodilice za papir uz rubove papira
Suviše labave ili stegnute vodilice papira mogu uzrokovati pogrešno ulaganje ili zaglavljivanje papira.
5
Postavite ladicu za papir.
»
Nastavite na Određivanje formata i vrste papira u ladici za papir
Promjena formata i vrste papira
Ako umetnete drugi format ili vrstu papira u uređaj, svakako promijenite postavke. Ako ne promijenite postavku za vrstu ili format papira, uređaj ne može pravilno ispisivati.
Ispis na pozadini ispisanog papira (druga stranica stranice s dvije strane)
Moguć je ispisivanje na stražnjoj strani ispisanog papira. Izravnajte ispisani papir i umetnite ga u višenamjenski ulagač sa stranom na kojoj će se ispisivati licem prema dolje (prethodno ispisana strana licem prema gore). Zatim odaberite vrstu papira i odaberite <Da> za <Omogući postavke za 2. stranu obostrane stranice?>.
Koristite samo papir ispisan na ovom uređaju.
Ispis na strani koja je prethodno ispisana nije moguć.

Umetanje papira u višenamjensku ladicu

Orijentacija papira
Da biste dostupne formate papira umetnuli s pravilnim usmjerenjem, pogledajte tablicu u nastavku.
Papir
Orijentacija
A4, B5, A5 (vodoravno), A6, B6, Legal, Letter, Statement, Executive, Oficio, Brazil-Oficio, Mexico-Oficio, Government Letter, Government Legal, Australia Foolscap, Foolscap/Folio, 16K, F4A, Indian-Legal, 3" x 5", Custom (vodoravno), Free (vodoravno), Reply Postcard, 4 on 1 Postcard, Envelope
A5 (okomito), vlastiti (okomito), slobodni (okomito)
1
Otvorite poklopac.
2
Izvucite ladicu za papir.
3
Razmaknite vodilice za papir.
Pritisnite ručicu za otpuštanje kako bi vodilice za papir izašle vani.
4
Umetnite papir u višenamjensku ladicu dok ne stane.
Papir umetnite stranom za ispis okrenutom prema dolje.
Dobro razlistajte bunt papira te poravnajte njegove rubove na ravnoj površini.
Prilikom umetanja papira ne prelazite crtu za ograničenje količine.
Pazite da snop papira ne prelazi preko graničnika visine snopa (). Umetanje previše papira može uzrokovati zaglavljivanje.
Ako koristite omotnice, dopisnice ili papir s logotipom, obratite pozornost na orijentaciju pri umetanju u izvor. papira.
Umetanje omotnica
Umetanje dopisnica
Umetanje već ispisanog papira.
5
Poravnajte vodilice za papir uz rubove papira.
Pritisnite polugu za otpuštanje i gurnite vodilice za papir prema unutra tako da tijesno prianjanju uz rubove papira.
Precizno poravnajte vodilice za papir uz rubove papira
Suviše labave ili stegnute vodilice papira mogu uzrokovati pogrešno ulaganje ili zaglavljivanje papira.
»
Nastavite na Određivanje formata i vrste papira u višenamjenskoj ladici
Promjena formata i vrste papira
Ako umetnete drugi format ili vrstu papira u uređaj, svakako promijenite postavke. Ako ne promijenite postavku za vrstu ili format papira, uređaj ne može pravilno ispisivati.
Ispis na pozadini ispisanog papira (druga stranica stranice s dvije strane)
Moguć je ispisivanje na stražnjoj strani ispisanog papira. Izravnajte ispisani papir i umetnite ga u višenamjenski ulagač sa stranom na kojoj će se ispisivati licem prema dolje (prethodno ispisana strana licem prema gore). Zatim odaberite vrstu papira i odaberite <Da> za <Omogući postavke za 2. stranu obostrane stranice?>.
Koristite samo papir ispisan na ovom uređaju.
Ispis na strani koja je prethodno ispisana nije moguć.
A151-00S