การดำเนินการใส่กระดาษ

คุณสามารถโหลดกระดาษเข้าไปในถาดกระดาษหรือถาดอเนกประสงค์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทและขนาดกระดาษที่มีอยู่ โปรดดู กระดาษที่ใช้ได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการพิมพ์ที่ดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุขนาดและประเภทของกระดาษที่โหลดอย่างถูกต้อง การระบุขนาดและประเภทกระดาษ
ก่อนจะใช้กระดาษใดๆ ให้ยืนยันข้อควรระวังเกี่ยวกับกระดาษและวิธีการจัดเก็บที่ถูกต้อง กระดาษที่ใช้ได้
การโหลดกระดาษขณะที่ยังมีกระดาษเหลืออยู่อาจทำให้การป้อนจ่ายกระดาษหรือกระดาษติดหลายแผ่น หากมีกระดาษเหลืออยู่ ขอแนะนำว่าก่อนที่คุณจะทำการโหลดกระดาษเพิ่ม ให้คุณใช้กระดาษที่เหลือให้หมดเสียก่อน
อย่าโหลดขนาดหรือประเภทกระดาษที่แตกต่างกันพร้อมกัน
9Y98-00R