การย้ายตำแหน่งเครื่อง

เครื่องหนักพอสมควร ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเมื่อทำการย้ายเครื่อง นอกจากนี้ต้องยืนยันว่าคุณได้อ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนก่อนเริ่มต้นการย้ายได้ที่ คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง
หากคุณต้องย้ายตำแหน่งของเครื่องใหม่ การกำจัด เป็นต้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อป้องกันความเสียหายและข้อผิดพลาดระหว่างการขนส่ง:
ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
นำเครื่องบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ (กล่อง) เดิม และทำการห่อวัสดุต่างๆ
1
ปิดเครื่องนี้และคอมพิวเตอร์
การปิดเครื่อง
2
ถอดสายเคเบิลและสายไฟออกจากเครื่องตามลำดับตัวเลขในภาพประกอบด้านล่างนี้
จะมีการเชื่อมต่อสายเคเบิลที่มีเครื่องหมาย "*" หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคุณ
 ปลั๊กไฟ
 สายไฟ
 สาย LAN*
 สาย USB*
 อุปกรณ์ USB*
3
เมื่อขนย้ายเครื่องเป็นระยะทางไกล ให้ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
4
ปิดฝาทั้งหมด และย้ายเครื่องไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่
เครื่องหนักพอสมควร (รายละเอียดเฉพาะฮาร์ดแวร์) อย่าพยายามยกเครื่อง
ใช้มือจับทั้งสองด้านของเครื่อง และใช้คนยกเครื่องอย่างน้อยสองคน
หากตัวเลือกชุดป้อนจ่ายกระดาษหรือแท่นรองตลับกระดาษติดตั้งอยู่กับเครื่อง
ปลดล็อคชุดป้อนจ่ายกระดาษหรือแท่นรองตลับกระดาษก่อนยกเครื่อง และขนส่งชุดป้อนจ่ายกระดาษหรือแท่นรองตลับกระดาษแยกต่างหาก
5
วางเครื่องไว้ที่ตำแหน่งที่จะติดตั้งใหม่อย่างระมัดระวัง
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีติดตั้งเครื่องหลังจากเคลื่อนย้าย โปรดดูที่ คู่มือการตั้งค่า คู่มือและเนื้อหา
9Y98-01A