การระบุที่อยู่ MAC ในการตั้งค่าไฟร์วอลล์

คุณสามารถจำกัดการสื่อสารเฉพาะอุปกรณ์ที่มีที่อยู่ MAC ที่ระบุ หรือบล็อกอุปกรณ์ที่มีที่อยู่ MAC ที่ระบุแต่อนุญาตให้มีการสื่อสารอื่นได้
ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้ได้ เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายหรือสายย่อย
1
เริ่มการทำงานของ UI ระยะไกล การเริ่มต้น UI ระยะไกล
2
คลิก [Settings/Registration] บนหน้าพอร์ทัล หน้าจอ UI ระยะไกล
3
คลิก [Network Settings]  [Outbound Filter] หรือ [Inbound Filter] สำหรับ [MAC Address Filter]
ในการจำกัดข้อมูลที่ส่งจากเครื่องไปยังคอมพิวเตอร์ ให้เลือก [Outbound Filter] ในการจำกัดข้อมูลที่รับจากคอมพิวเตอร์ ให้เลือก [Inbound Filter]
4
ระบุการตั้งค่าสำหรับการกรองแพ็คเกจ
เลือกเงื่อนไขเบื้องต้น (นโยบายที่เป็นค่าเริ่มต้น) เพื่ออนุญาตหรือปฏิเสธการสื่อสารของอุปกรณ์อื่นๆ กับเครื่อง แล้วระบุที่อยู่ MAC ที่เป็นข้อยกเว้น
[Use Filter]
เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อจำกัดการสื่อสาร ล้างช่องทำเครื่องหมายเพื่อปิดใช้งานการจำกัด
[Default Policy]
เลือกเงื่อนไขเบื้องต้นเพื่ออนุญาตหรือปฏิเสธอุปกรณ์อื่น ๆ ในการสื่อสารกับเครื่อง
[Reject]
เลือกเพื่อผ่านแพคเก็ตการสื่อสาร เฉพาะเมื่อส่งไปยังหรือรับจากอุปกรณ์ที่มีที่อยู่ MAC ป้อนไว้ใน [Exception Addresses] ห้ามไม่ให้มีการสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ
[Allow]
เลือกเพื่อบล็อกแพคเก็ตการสื่อสาร เมื่อส่งไปยังหรือรับจากอุปกรณ์ที่มีที่อยู่ MAC ป้อนไว้ใน [Exception Addresses] อนุญาตให้สื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้
5
ระบุที่อยู่ที่เป็นข้อยกเว้น
ป้อนที่อยู่ MAC ในกล่องข้อความ [Exception Addresses] และคลิก [Add]
คุณไม่จำเป็นต้องคั่นที่อยู่ด้วยเครื่องหมายยัติภังค์หรือทวิภาค
หากระบุที่อยู่ MAC ไม่ถูกต้อง คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเครื่องจาก UI ระยะไกลได้ ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่า <ใช้ตัวกรอง> เป็น <ปิด> สำหรับ <ตัวกรองขาออก>/<ตัวกรองขาเข้า> ใน <ตัวกรองที่อยู่ MAC> จากแผงควบคุม
ถ้ามีการป้อนที่อยู่ MAC ไม่ถูกต้อง คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเครื่องจาก UI ระยะไกล ซึ่งคุณต้องตั้งค่า <ตัวกรองที่อยู่ MAC> เป็น <ปิด> <เครือข่าย>
เมื่อเลือก [Reject] สำหรับตัวกรองขาออก
ไม่สามารถกรองแพคเก็ตแบบหลายผู้รับและแบบกระจายข้อมูลขาออกได้
6
คลิก [OK]
การลบที่อยู่ MAC ออกจากข้อยกเว้น
เลือกที่อยู่ MAC และคลิก [Delete]
การใช้แผงควบคุม
คุณยังสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการกรองที่อยู่ MAC จาก <ตั้งค่า> ในหน้าจอ <Home> <เครือข่าย>
การนำเข้า/การส่งออกเป็นชุด
คุณสามารถนำเข้า/ส่งออกการตั้งค่านี้กับรุ่นที่รองรับการนำเข้าการตั้งค่านี้แบบเป็นชุด การนำเข้า/ส่งออกข้อมูลการตั้งค่า
การตั้งค่านี้รวมอยู่ใน [Settings/Registration Basic Information] เมื่อทำการส่งออกเป็นชุด การนำเข้า/ส่งออกการตั้งค่าทั้งหมด
9Y98-05R