การจำกัดการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

คุณสามารถจำกัดการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์) ให้สามารถพิมพ์ได้เฉพาะเอกสารประเภทที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดค่าเครื่องไม่ให้พิมพ์เอกสารจนกว่าผู้ใช้จะได้รับอนุญาตบนเครื่อง (การพิมพ์เอกสารในเครื่องที่ถูกบังคับให้ระงับไว้ชั่วคราว) คุณยังสามารถจำกัดเครื่องให้พิมพ์เฉพาะเอกสารสำหรับการพิมพ์แบบเข้ารหัสที่ปลอดภัยได้ ซึ่งสามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเนื่องจากการพิมพ์งานโดยไม่มีบุคคลเฝ้าดู หรือข้อมูลการพิมพ์ที่ไม่มีการป้องกัน ซึ่งคุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเพื่อกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้

การห้ามทำการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

คุณสามารถห้ามไม่ให้ผู้ใช้พิมพ์เอกสารจากคอมพิวเตอร์ได้
<ตั้งค่า>  <การตั้งค่าฟังก์ชัน> <เครื่องพิมพ์> <จำกัดงานพิมพ์>  <เปิด> เลือกข้อจำกัดในการจำกัด

การกำหนดการตั้งการระงับการพิมพ์ชั่วคราว

 
เมื่อพิมพ์เอกสารจากคอมพิวเตอร์ คุณสามารถระงับข้อมูลการพิมพ์ไว้ในเครื่องและป้องกันไม่ให้พิมพ์เอกสารได้ทันที (การพิมพ์เอกสารในเครื่องที่ถูกบังคับให้ระงับไว้ชั่วคราว) คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าไม่ให้ผู้ใช้สามารถทำการพิมพ์ได้จนกว่าผู้ใช้จะได้รับอนุญาตบนเครื่อง ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยที่มากขึ้นและลดความเสี่ยงที่บุคคลอื่นจะดูหรือหยิบเอกสารที่ละเอียดอ่อนไปโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเพื่อกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้
1
เริ่มการทำงานของ UI ระยะไกล การเริ่มต้น UI ระยะไกล
2
คลิก [Settings/Registration] บนหน้าพอร์ทัล  หน้าจอ UI ระยะไกล
3
คลิก [Printer] [Print]
4
เลือก [Force Hold] ตังค่าเงื่อนไขที่จำเป็น และคลิก [OK]
คุณสามารถตั้งค่าเงื่อนไขโดยละเอียดสำหรับการระงับงานของเครื่องพิมพ์ได้ เช่น ผู้ใช้และที่อยู่ IP หากไม่มีการตั้งเงื่อนไข เครื่องจะระงับงานพิมพ์ทั้งหมดยกเว้นงานจากผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตน หากไม่มีการตั้งค่าเงื่อนไขและเครื่องได้รับงานพิมพ์จากผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตน เครื่องจะยกเลิกโดยไม่ระงับการพิมพ์
การตั้งค่าเงื่อนไขสำหรับการระงับเอกสาร
การกำหนดการตั้งค่าโดยละเอียดสำหรับการระงับการพิมพ์ชั่วคราว
คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าโดยละเอียดสำหรับเอกสารที่ระงับไว้สำหรับการพิมพ์ เช่น ระยะเวลาที่จะบันทึกและวิธีการแสดงเอกสารดังกล่าว <พิมพ์>
การนำเข้า/การส่งออกเป็นชุด
คุณสามารถนำเข้า/ส่งออกการตั้งค่านี้กับรุ่นที่รองรับการนำเข้าการตั้งค่านี้แบบเป็นชุด การนำเข้า/ส่งออกข้อมูลการตั้งค่า
การตั้งค่านี้รวมอยู่ใน [Settings/Registration Basic Information] เมื่อทำการส่งออกเป็นชุด การนำเข้า/ส่งออกการตั้งค่าทั้งหมด

การตั้งค่าข้อจำกัดอื่น ๆ

1
เริ่มการทำงานของ UI ระยะไกล การเริ่มต้น UI ระยะไกล
2
คลิก [Settings/Registration] บนหน้าพอร์ทัล  หน้าจอ UI ระยะไกล
3
คลิก [Printer]  [Print]
4
ตั้งค่าข้อจำกัดอื่น ๆ
[Delete Job After Printing]
เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อลบงานหลังจากที่พิมพ์แล้ว
[Only Allow Encrypted Print Jobs]
เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อรับเฉพาะงานพิมพ์แบบเข้ารหัสที่ปลอดภัยจากคอมพิวเตอร์
[Require Domain Name to Determine My Job]
เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อกำหนดงานพิมพ์ของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบเป็น “ชื่อผู้ใช้ + ชื่อโดเมน”
[Display Other User Jobs]
เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงงานของผู้ใช้รายอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ใช้ที่รับรองความถูกต้องแล้ว
[Restrict Deletion of Other User Jobs]
เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อจำกัดไม่ให้ลบงานของผู้ใช้รายอื่นนอกจากผู้ใช้ที่ถูกต้อง เมื่องานของผู้ใช้รายอื่นซึ่งไม่ใช่ของผู้ใช้ที่ถูกต้องปรากฏขึ้นมา
[Match Case for User Name]
เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อกำหนดให้ชื่อผู้ใช้มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่/พิมพ์เล็ก
[Enable Auto Print Function When Logging In]
เลือกช่องทำครื่องหมายนี้เพื่ออนุญาตให้เครื่องพิมพ์งานพิมพ์ที่ถูกระงับไว้ชั่วคราวโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
[Require PIN for Job Deletion]
เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ป้อน PIN เมื่อลบงานพิมพ์ที่ปลอดภัย
การนำเข้า/การส่งออกเป็นชุด
คุณสามารถนำเข้า/ส่งออกการตั้งค่านี้กับรุ่นที่รองรับการนำเข้าการตั้งค่านี้แบบเป็นชุด การนำเข้า/ส่งออกข้อมูลการตั้งค่า
การตั้งค่านี้รวมอยู่ใน [Settings/Registration Basic Information] เมื่อทำการส่งออกเป็นชุด การนำเข้า/ส่งออกการตั้งค่าทั้งหมด
9Y98-062