การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย

เชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไร้สายผ่านเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย (จุดเชื่อมต่อ) หากเราเตอร์ไร้สายติดตั้ง Wi-Fi Protected Setup (WPS) การกำหนดค่าเครือข่ายของคุณนั้นจะดำเนินการโดยอัตโนมัติและง่ายดาย หากเราเตอร์ไร้สายไม่รองรับ WPS หรือหากคุณต้องการระบุการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องและการเข้ารหัสโดยละเอียด คุณจะต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วยตนเอง กำหนดค่าการเชื่อมต่อบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ล่วงหน้า

การตั้งค่าการเชื่อมต่อโดยใช้ WPS

หากเราเตอร์ LAN แบบไร้สายรองรับ WPS โหมดการตั้งค่าจะมีสองรูปแบบ ได้แก่ โหมดปุ่มกดและโหมดรหัส PIN

การตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วยตนเอง

การตั้งค่าด้วยตนเองมีสองวีธี ได้แก่ กำหนดการตั้งค่าด้วยตนเองโดยใช้เราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่เลือกไว้ หรือป้อนข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สายด้วยตนเอง ไม่ว่าจะใช้วิธีการใด คุณต้องแน่ใจว่าคุณมีข้อมูลการตั้งค่าที่จำเป็น ซึ่งรวมถึง SSID และคีย์เครือข่าย

ตรวจสอบการตั้งค่าและข้อมูลของ LAN แบบไร้สาย

ตรวจสอบข้อมูลที่คุณตั้งค่า
<ตั้งค่า>  <ค่ากำหนด>  <เครือข่าย>  <การตั้งค่า LAN ไร้สาย>  <ข้อมูลการเชื่อมต่อ>
ใช้การเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สายภายใต้ดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว หากเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจรั่วไหลไปยังบุคคลภายนอกได้ เนื่องจากคลื่นวิทยุที่ใช้ในการสื่อสารแบบไร้สายสามารถไปได้ทุกหนแห่งในบริเวณใกล้เคียง แม้กระทั่งข้ามผ่านผนัง
การรักษาความปลอดภัย LAN แบบไร้สายที่เครื่องรองรับแสดงอยู่ด้านล่าง สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยแบบไร้สายที่สามารถทำงานร่วมกันได้ของเราเตอร์ไร้สายของคุณ โปรดดูที่คู่มือการใช้งานสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายของคุณหรือติดต่อผู้ผลิตของคุณ
128 (104)/64 (40) bit WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA3-SAE (AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
WPA3-EAP (AES-CCMP)
อย่างไรก็ตาม WPA-EAP และ WPA2-EAP จะไม่สามารถใช้งานได้ หากเลือก<LAN แบบมีสาย + LAN ไร้สาย> ใน <เลือกอินเทอร์เฟซ>
การทำงานของเราเตอร์ LAN แบบไร้สายนั้นจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึั้นอยู่กับอุปกรณ์เครือข่าย โปรดดูข้อมูลที่คู่มือการใช้งานสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายของคุณเพื่อรับความช่วยเหลือ
เมื่อเลือก [Prohibit Use of Weak Encryption] (การตั้งค่าความยากและวิธีการเข้ารหัสสำหรับการรักษาความปลอดภัย) จะไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องกับเราเตอร์ LAN แบบไร้สายโดยไม่มีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยหรือกำหนด WEP หรือ TKIP
เครื่องนี้ไม่ได้ให้เราเตอร์แบบไร้สายมาด้วย ควรจัดเตรียมเราเตอร์ให้พร้อม
เราเตอร์ไร้สายต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n และสามารถสื่อสารด้วยแบนด์วิดท์ 2.4 GHz ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการใช้งานสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายของคุณหรือติดต่อผู้ผลิตของคุณ
การเชื่อมต่อโดยตรง
คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรงระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่และเครื่องได้โดยไม่ต้องใช้เราเตอร์ LAN แบบไร้สาย การเชื่อมต่อโดยตรง
การลดการใช้ไฟฟ้า
หากคุณตั้งค่า <โหมดประหยัดพลังงาน> เป็น <เปิด> โดยปกติแล้วคุณสามารถตั้งค่าเครื่องเป็นโหมดประหยัดพลังงานเพื่อปรับให้ตรงกับสัญญาณที่ส่งโดยเราเตอร์ LAN แบบไร้สายได้ <การตั้งค่า LAN ไร้สาย>  <โหมดประหยัดพลังงาน>
9Y98-029