การตั้งค่าการเชื่อมต่อโดยใช้โหมดรหัส PIN WPS

เราเตอร์ WPS (Wi-Fi Protected Setup) บางรุ่นไม่รองรับโหมดปุ่มกด ในกรณีนี้ ให้ลงทะเบียนรหัส PIN ที่สร้างบนเครื่องไปยังอุปกรณ์เครือข่าย
การสร้างรหัส PIN บนเครื่อง
<ตั้งค่า> <ค่ากำหนด>  <เครือข่าย>  <การตั้งค่า LAN ไร้สาย>  <โหมดรหัส PIN WPS>  เลือก <ใช่> บนหน้าจอการยืนยัน
มีการสร้างรหัส PIN แล้ว
การลงทะเบียนรหัส PIN ไปยังเราเตอร์แบบไร้สาย
ลงทะเบียนรหัส PIN ภายในสองนาทีหลังจากที่สร้างรหัส PIN โปรดดูรายละเอียดที่คู่มือการใช้งานสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายของคุณ
1
เข้าถึงเราเตอร์แบบไร้สายจากคอมพิวเตอร์
2
แสดงหน้าจอสำหรับการป้อนรหัส PIN สำหรับ WPS
3
ลงทะเบียนรหัส PIN ที่สร้างขึ้นไปยังเราเตอร์แบบไร้สาย
เมื่อตรวจพบเราเตอร์ LAN แบบไร้สายและการกำหนดค่าเสร็จสมบูรณ์ หน้าจอ <เชื่อมต่อแล้ว> จะแสดงขึ้นมา
หากตั้งค่าเราเตอร์แบบไร้สายให้ใช้การรับรองความถูกต้อง WEP คุณจะไม่สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อที่ใช้ WPS
9Y98-02C