การป้องกันการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

ส่วนนี้จะอธิบายถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นวิธีป้องกันการเข้าใช้งานจากเครือข่ายภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบทุกคนต้องอ่านก่อนที่จะใช้งานเครื่องนี้ เครื่องพิมพ์อื่น ๆ และเครื่องมัลติฟังก์ชันที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เครื่องพิมพ์/เครื่องมัลติฟังก์ชันที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายมีฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากมายให้คุณเลือกใช้ เช่น การสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ การทำงานจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ฟังก์ชันรีโมท และการส่งเอกสารที่สแกนผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในทางตรงข้าม สิ่งที่จำเป็นคือการวางมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูล เนื่องจากเครื่องพิมพ์/เครื่องมัลติฟังก์ชันจะเปิดรับภัยคุกคามได้มากขึ้น เช่น การเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตและการโจรกรรม ในระหว่างที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ส่วนนี้จะอธิบายถึงการตั้งค่าที่จำเป็น ซึ่งคุณต้องเป็นผู้กำหนดเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนที่จะใช้งานเครื่องพิมพ์/เครื่องมัลติฟังก์ชันที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

การกำหนดที่อยู่ IP ส่วนบุคคล

ที่อยู่ IP คือป้ายตัวเลขที่จะกำหนดให้กับอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่เข้าร่วมในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ "ที่อยู่ IP ส่วนกลาง" จะถูกใช้ในการสื่อสารที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และ "ที่อยู่ IP ส่วนบุคคล" จะใช้สำหรับการสื่อสารภายในเครือข่ายเฉพาะที่ เช่น LAN ในบริษัท หากมีการกำหนดที่อยู่ IP ส่วนกลางไว้ เครื่องพิมพ์/เครื่องมัลติฟังก์ชันของคุณจะเปิดกว้างแบบสาธารณะ และสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ความเสี่ยงที่ข้อมูลจะรั่วไหลจากการเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากกำหนดที่อยู่ IP ส่วนบุคคล เครื่องพิมพ์/เครื่องมัลติฟังก์ชันของคุณจะถูกจำกัดไว้ในเครือข่ายเฉพาะที่ และจะสามารถเข้าใช้งานได้เฉพาะผู้ใช้ในเครือข่ายเฉพาะที่ของคุณ เช่น LAN ภายในบริษัท
ที่อยู่ IP สากล
สามารถเข้าถึงได้จากเครือข่ายภายนอกของคุณ
ที่อยู่ IP ส่วนบุคคล
สามารถเข้าถึงได้จากภายในเครือข่ายเฉพาะที่
ตามหลักแล้ว ให้กำหนดที่อยู่ IP ส่วนบุคคลกับเครื่องพิมพ์/เครื่องมัลติฟังก์ชันของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ IP ที่คุณกำหนดให้กับเครื่องพิมพ์/เครื่องมัลติฟังก์ชันของคุณนั้นเป็นที่อยู่ IP ส่วนบุคคลหรือไม่ โดยที่อยู่ IP วนบุคคลจะอยู่ภายในหนึ่งในช่วงต่อไปนี้

ช่วงของที่อยู่ IP ส่วนบุคคล

10.0.0.0 ถึง 10.255.255.255
172.16.0.0 ถึง 172.31.255.255
192.168.0.0 ถึง 192.168.255.255
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธียืนยันที่อยู่ IP โปรดดูที่ การตั้งค่าที่อยู่ IPv4
หากมีการกำหนดที่อยู่ IP ส่วนกลางให้กับเครื่องพิมพ์/เครื่องมัลติฟังก์ชัน คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมเครือข่าย เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ ด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย เช่น ไฟร์วอลล์ที่จะป้องกันการเข้าใช้งานจากเครือข่ายภายนอก หากคุณต้องการกำหนดที่อยู่ IP ส่วนกลางและใช้งานเครื่องพิมพ์/เครื่องมัลติฟังก์ชัน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

การใช้ไฟร์วอลเพื่อจำกัดการรับส่งข้อมูล

ไฟร์วอลคือระบบที่ป้องกันการเข้าใช้งานจากเครือข่ายภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต และจะช่วยป้องกันการโจมตี/บุกรุกเข้ามายังเครือข่ายเฉพาะที่ คุณสามารถใช้ไฟร์วอลบนสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณเพื่อป้องกันเข้าใช้งานจากเครือข่ายภายนอกที่มีลักษณะเป็นภัยอันตรายได้ โดยจำกัดการสื่อสารจาก IP แอดเดรสของเครือข่ายภายนอกที่กำหนดไว้ ฟังก์ชันที่ติดตั้งไว้บนเครื่องพิมพ์/เครื่องมัลติฟังก์ชัน Canon จะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าตัวกรอง IP แอดเดรสได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าตัวกรอง IP แอดเดรส โปรดดูที่ การระบุที่อยู่ IP ในการตั้งค่าไฟร์วอลล์

การกำหนดการสื่อสารที่เข้ารหัส TLS

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารเข้ารหัส TLS โปรดดูที่ การกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยเครือข่าย และตามขั้นตอนที่จะกำหนด โปรดดูที่ การกำหนดค่าคีย์และใบรับรองสำหรับ TLS

การตั้งค่า PIN เพื่อจัดการข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเครื่องมัลติฟังก์ชัน

หากมีบุคคลที่สามที่ไม่ประสงค์ดีพยายามเข้าใช้งานเครื่องพิมพ์/เครื่องมัลติฟังก์ชันโดยไม่ได้รับอนุญาต การตั้งค่า PIN สำหรับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลได้ เครื่องพิมพ์/เครื่องมัลติฟังก์ชัน Canon สามารถช่วยคุณปกป้องข้อมูลหลากหลายประเภทได้โดยการตั้งค่า PIN
รหัสผ่านสำหรับแต่ละฟังก์ชัน/การตั้งค่ารหัส PIN
การจัดการการรับรองความถูกต้องส่วนบุคคลโดยใช้การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ การกำหนดการตั้งค่าการจัดการการรับรองความถูกต้องส่วนบุคคล
การตั้งค่ารหัส PIN สำหรับเนื้อหาการจัดการระบบ การเปลี่ยน ID และ PIN ผู้จัดการระบบ
ข้อมูลเหล่านี้คือตัวอย่างของการป้องกันการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูรายละเอียดอื่น ๆ ที่ การจัดการเครื่อง และดำเนินการตั้งค่าที่จำเป็นตามสภาพแวดล้อมของคุณ
9Y98-023