กระดาษติดในแหล่งจ่ายกระดาษ

ตรวจสอบตำแหน่งของกระดาษติดบนหน้าจอ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดึงกระดาษออก
ยืนยันก่อนที่จะดำเนินการ
ก่อนเริ่มการดำเนินการเพื่อนำกระดาษที่ติดออก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาและถาดกระดาษของเครื่องและอุปกรณ์เสริมปิดอยู่

การนำกระดาษที่ติดในถาดกระดาษ 1 ออก

1
เปิดฝาด้านขวา
2
นำกระดาษที่ติดอยู่ในหน่วยรับกระดาษออก
1
ยกหน่วยรับกระดาษขึ้น
2
เลื่อนก้านสีเขียวทั้งสองด้านของอุปกรณ์นำส่งกระดาษลง
3
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
ดึงกระดาษออกตามแนวนอนให้มากที่สุดเพื่อป้องกันหมึกพิมพ์ที่ไม่ได้ยึดไว้ร่วงหล่น
3
นำกระดาษที่ติดอยู่ในถาดกระดาษออก
1
ดึงถาดกระดาษออกมาจนสุด
2
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
3
ตั้งค่าถาดกระดาษ
4
ปิดฝาด้านขวา
เมื่อข้อความยังคงปรากฏ
กระดาษอาจติดในตำแหน่งอื่น ให้คุณตรวจสอบตำแหน่งอื่นๆ และหากมีกระดาษติดอยู่ก็ให้นำกระดาษที่ติดออก หากข้อความยังคงปรากฏอยู่ ให้ตรวจสอบว่าฝาด้านขวาปิดสนิทหรือไม่

การนำกระดาษที่ติดในถาดกระดาษ 2, 3 และ 4 ออก

ดึงกระดาษที่ติดในถาดกระดาษ 3 และ 4 ออกโดยใช้ขั้นตอนเดียวกันกับถาดกระดาษ 2
1
เปิดฝาด้านขวา
2
นำกระดาษที่ติดอยู่ในหน่วยรับกระดาษออก
1
ยกหน่วยรับกระดาษขึ้น
2
เลื่อนก้านสีเขียวทั้งสองด้านของอุปกรณ์นำส่งกระดาษลง
3
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
ดึงกระดาษออกตามแนวนอนให้มากที่สุดเพื่อป้องกันหมึกพิมพ์ที่ไม่ได้ยึดไว้ร่วงหล่น
3
ปิดฝาด้านขวา
4
เปิดฝาด้านขวาของชุดป้อนจ่ายกระดาษ
5
เลื่อนก้านสีเขียวเพื่อเปิดอุปกรณ์นำส่งกระดาษลง
6
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
7
ดึงถาดกระดาษออกมาจนสุด แล้วค่อยๆ ดึงกระดาษออก
8
ตั้งค่าถาดใส่กระดาษ
9
ปิดฝาด้านขวาของชุดป้อนจ่ายกระดาษ
เมื่อข้อความยังคงปรากฏ
กระดาษอาจติดในตำแหน่งอื่น ให้คุณตรวจสอบตำแหน่งอื่นๆ และหากมีกระดาษติดอยู่ก็ให้นำกระดาษที่ติดออก หากข้อความยังคงปรากฏอยู่ ให้ตรวจสอบว่าฝาด้านขวาปิดสนิทหรือไม่
9Y98-01J