Tùy chọn hệ thống

Bằng cách cài đặt các tùy chọn liên quan đến hệ thống, bạn có thể nâng cao hơn nữa hiệu suất của máy.

Barcode Printing Kit

Tùy chọn này cho phép bạn in mã vạch. Để biết thêm chi tiết, xem mục Bar Code Printing qua trang hướng dẫn trực tuyến.

PCL International Font Set

Tùy chọn này cho phép bạn thêm các phông chữ sau đây cho máy in PCL. Do đó, bạn có thể xuất bằng nhiều ngôn ngữ trong môi trường SAP Unicode.
Andale® và WorldType® Bộ sưu tập J (Phiên bản tiếng Nhật)
Andale® và WorldType® Bộ sưu tập K (Phiên bản tiếng Hàn Quốc)
Andale® và WorldType® Bộ sưu tập S (Phiên bản tiếng Trung giản thể)
Andale® và WorldType® Bộ sưu tập T (Phiên bản tiếng Trung phồn thể)
Để hỗ trợ khác biệt trong thiết kế ký tự tùy thuộc vào khu vực, hãy bật bốn phiên bản phông chữ.

PCL Asian Font Set

Tùy chọn này cho phép bạn thêm các phông chữ Châu Á cho máy in PCL. Do đó, bạn có thể xuất bằng các ngôn ngữ Châu Á.
9Y9C-0AY