Thông số kỹ thuật hệ thống

Phần này trình bày các thông số kỹ thuật hệ thống của sản phẩm này. Thông số kỹ thuật là yếu tố có thể thay đổi mà không báo trước cho những cải tiến sản phẩm hoặc phiên bản tương lai.
Để xem các thông số kỹ thuật của bộ phận chính và thiết bị tùy chọn trong sản phẩm này, hãy xem Thông Số Kỹ Thuật của Phần Cứng.

Thông Số Kỹ Thuật Chức năng

Môi trường để Sử dụng Máy

9Y9C-0AR