Khởi Tạo Cài Đặt

 
Bạn có thể khởi tạo cài đặt về giá trị mặc định ban đầu. Cần có quyền quản trị viên để thực hiện khởi tạo.
Trước khi khởi tạo, hãy chắc chắn rằng không có tài liệu nào đang được xử lý hoặc chờ xử lý. Các tài liệu này sẽ bị xóa khi khởi tạo được thực hiện.
Không TẮT máy trong quá trình khởi chạy. Làm như vậy có thể dẫn đến lỗi bộ nhớ của máy.
Quá trình khởi tạo có thể mất 30 phút trở lên để hoàn thành. Không thể sử dụng máy trong quá trình khởi tạo.
Trước khi thực hiện khởi tạo
Sao lưu dữ liệu quan trọng của bạn hoặc xuất nó ra dưới dạng tập tin.
Thông tin cài đặt máy Nhập/Xuất dữ liệu cài đặt
Thông tin xác thực người dùng đã đăng ký trong thiết bị nội bộ để quản lý xác thực cá nhân Đăng ký thông tin người dùng trong thiết bị nội bộ
Khi sử dụng mật khẩu để bảo vệ cài đặt chính sách bảo mật
Bắt buộc nhập mật khẩu để thực hiện <Khởi Tạo Tất Cả Cài Đặt trừ C.Đặt Mạng> hoặc <Khởi Tạo Tất Cả Dữ Liệu/Cài Đặt>. Sử dụng mật khẩu để bảo vệ cài đặt chính sách bảo mật

Khởi tạo cài đặt mạng

Bạn có thể khởi tạo cài đặt mạng về giá trị mặc định ban đầu.
<Đặt> <Cài Đặt Quản Lý> <Quản Lý Dữ Liệu> <Khởi Tạo Cài Đặt Mạng> <Có>

Khởi tạo cài đặt bảng điều khiển

Bạn có thể khởi tạo các cài đặt khác nhau về giá trị mặc định ban đầu.
<Đặt> <Cài Đặt Quản Lý> <Quản Lý Dữ Liệu> <Khởi Tạo Tất Cả Cài Đặt trừ C.Đặt Mạng> <Có>
Cài đặt mạng không được khởi tạo.

Khởi Tạo Tất Cả Dữ Liệu/Cài Đặt

Bạn có thể khôi phục tất cả cài đặt của máy về giá trị mặc định ban đầu.
<Đặt> <Cài Đặt Quản Lý>  <Quản Lý Dữ Liệu>  <Khởi Tạo Tất Cả Dữ Liệu/Cài Đặt>  <Có>.
Mặc dù có thể xóa thông tin nhật ký lệnh in bằng cách khởi tạo tất cả dữ liệu/cài đặt, nhưng kết quả in Khởi tạo tất cả báo cáo cài đặt/dữ liệu được ghi lại trong nhật ký in. Kiểm tra Trạng Thái và Lịch Sử In
Cũng có thể chọn riêng một số cài đặt máy và khôi phục các giá trị mặc định ban đầu của chúng. Cài đặt/Đăng ký
9Y9C-06Y