Kiểm tra Trạng thái và Nhật ký

Bạn có thể sử dụng Remote UI để kiểm tra trạng thái của tài liệu đang chờ xử lý, cũng như nhật ký cho tài liệu đã được xử lý. Bạn cũng có thể kiểm tra tình trạng của máy, chẳng hạn như thông tin lỗi và số lượng vật tư tiêu hao còn lại.
Khi sử dụng chức năng quản lý xác thực cá nhân, thì bạn có thể hạn chế người dùng thực hiện các thao tác đối với công việc của những người dùng khác trên màn hình <Status Monitor>. <HạnChế TruyCập vào CViệc Của NgDùng Khác>

Kiểm tra Trạng thái in

Bạn có thể kiểm tra trạng thái của tài liệu đang chờ in. Bạn cũng có thể xuất ra một tài liệu trước những tài liệu khác hoặc hủy một tài liệu.
Khởi động Remote UI  [Status Monitor/Cancel]   [Job Status] trong mục [Print]

Nút thao tác

[Cancel]: Hủy in. Tài liệu bị hủy sẽ bị xóa và không thể khôi phục lại được.
[Print Next]: Tài liệu được xuất ra ngay sau khi tài liệu hiện tại hoàn tất.
[Pause]: Bạn có thể hủy in. Nhấp vào [Resume] để tiếp tục in tài liệu đã bị tạm dừng.

Biểu tượng tài liệu

Nhấp vào biểu tượng để hiển thị thông tin chi tiết về tài liệu.

Kiểm tra nhật ký lệnh in

Bạn có thể hiển thị nhật ký của các tài liệu đã được in hoặc nhận.
Khởi động Remote UI  [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format]

Có thể xuất và lưu dữ liệu nhật ký dưới dạng tập tin CSV (*.csv) trên máy tính.

Lựa chọn chức năng

Chọn chức năng bạn muốn kiểm tra và nhấp vào [Display]. Các chức năng hiển thị có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy và thiết bị tùy chọn của bạn.

Xem trạng thái máy

Bạn có thể xem nhiều thông tin khác nhau về máy, chẳng hạn như thông tin lỗi, lượng giấy và mực in còn lại, thông tin về thiết bị tùy chọn kèm theo và tổng số trang đã được in cho đến nay.
Khởi động Remote UI  [Status Monitor/Cancel]  Chọn mục bạn muốn xem
9Y9C-067