TẮT/Khởi động lại máy

Bạn có thể sử dụng Remote UI để tắt hoặc khởi động lại máy.
Khi máy được TẮT hoặc khởi động lại, mọi tài liệu đang được in sẽ bị hủy.

TẮT Máy

Khởi động Remote UI  [Settings/Registration]  [Device Management]  [Remote Shutdown]  [Start]

Khởi động lại máy

Khởi động Remote UI  [Settings/Registration]  [Restart Device]  [Perform Restart]  [OK]
9Y9C-068