Quản lý người dùng

Bạn có thể đảm bảo mức độ bảo mật và hiệu quả cao hơn bằng cách sử dụng ứng dụng xác thực người dùng (dịch vụ đăng nhập) để quản lý người dùng của máy (Dịch vụ đăng nhập). Quản trị viên nên quản lý tất cả người dùng phù hợp với môi trường hoạt động của họ và các biện pháp bảo mật bắt buộc. Các chức năng quản lý người dùng

Dịch vụ đăng nhập

Ứng dụng xác thực người dùng (dịch vụ đăng nhập) gọi là “Xác thực người dùng” được sử dụng làm phương thức chính để quản lý người dùng của máy. Với dịch vụ đăng nhập của ứng dụng Xác thực người dùng, bạn có thể thực hiện xác thực cá nhân cho người dùng dựa trên tên người dùng và mật khẩu đã đăng ký cho mỗi người dùng. Thông tin người dùng được kiểm tra trong cơ sở dữ liệu bên trong máy hoặc trên máy chủ xác thực bên ngoài. Với khả năng xác định chính xác chức năng nào khả dụng cho từng người dùng, bạn có thể cải thiện bảo độ mật bằng cách giới hạn quyền truy cập vào một số chức năng nhất định. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng Quản lý Mã phòng ban để quản lý các nhóm, tùy thuộc vào thiết bị được sử dụng để xác thực.

Các chức năng quản lý người dùng

Chức năng Quản lý người dùng có thể cung cấp những lợi ích được mô tả dưới đây. Để bảo vệ dữ liệu quan trọng và giảm chi phí, bạn có thể giới hạn quyền truy cập vào máy và chỉ định phạm vi hoạt động khả dụng cho người dùng.
Ngăn chặn các bên thứ ba sử dụng trái phép
Do việc sử dụng máy được giới hạn cho những người dùng được phê duyệt, nên việc rò rỉ thông tin do bên thứ ba sử dụng trái phép sẽ được ngăn chặn, ngay cả khi máy được đặt ở khu vực đông đúc, không cấm các bên ở ngoài.
Cài đặt phân cấp quyền
Với chức năng quản lý xác thực cá nhân, bạn có thể xác định các thao tác khả dụng bằng cách chỉ định vai trò (phân quyền) cho mỗi người dùng. Các vai trò bao gồm vai trò "Administrator" có toàn quyền truy cập và vai trò "GeneralUser" sẽ không thể sử dụng các mục yêu cầu quyền Quản trị viên.
Cài đặt giới hạn sử dụng
Chức năng quản lý xác thực cá nhân cho phép người dùng có quyền Quản trị viên quản lý phạm vi hoạt động khả dụng cho người dùng.
Quản lý nhóm người dùng
Có thể gán người dùng vào các nhóm dựa trên Mã phòng ban (Quản lý Mã phòng ban), cho phép bạn kiểm tra tổng số trang đã in của mỗi Mã phòng ban. Bạn cũng có thể cài đặt các giới hạn cụ thể cho từng Mã phòng ban, chẳng hạn như tối đa 500 trang in. Chức năng này có thể giúp nâng cao nhận thức về chi phí và cung cấp các gợi ý về cách cải thiện hoạt động của bạn.
Liên kết tài khoản người dùng với chuỗi khóa để vận hành trơn tru
Khi thông tin xác thực khác với thông tin xác thực được sử dụng khi yêu cầu đăng nhập, thì phải nhập thông tin xác thực một lần, nhưng không cần nhập lại sau khi xác thực thành công. Thông tin xác thực này được gọi là chuỗi khóa. Vì chuỗi khóa được liên kết với tài khoản người dùng nên không cần nhập lại thông tin xác thực, ngay cả khi máy đã TẮT nguồn.
Liên kết tài khoản người dùng với Mã phòng ban để hạn chế số lượng bản in
Có thể liên kết tài khoản người dùng của ứng dụng Xác thực người dùng với Mã phòng ban. Bằng cách chỉ định trước các hạn chế về in ấn cho Mã phòng ban, bạn có thể áp dụng các hạn chế về số lượng bản in cho từng bộ phận mà người dùng trực thuộc. Để biết thông tin về cách liên kết tài khoản người dùng với Mã phòng ban, xem mục Đăng ký thông tin người dùng trong thiết bị nội bộ. Để biết thông tin về cách chỉ định các hạn chế theo bộ phận, xem mục Cấu hình Cài đặt quản lý mã phòng ban.
9Y9C-051