<Cài Đặt Bảo Mật>

Bạn có thể cấu hình cài đặt liên quan đến sửa đổi hệ thống.
<Xác Minh Hệ Thống khi Khởi Động>
<Đặt>  <Cài Đặt Quản Lý>  <Cài Đặt Bảo Mật>  <Cài Đặt Xác Minh Hệ Thống>
Bạn có thể cài đặt máy để xác minh tính toàn vẹn của vi chương trình và các ứng dụng được cài đặt trong máy khi khởi động.
<McAfee Embedded Control>
<Đặt>  <Cài Đặt Quản Lý>  <Cài Đặt Bảo Mật>  <Cài Đặt Xác Minh Hệ Thống>
Khi máy đang vận hành, thì chức năng McAfee Embedded Control được sử dụng để ngăn chặn việc sửa đổi chương trình trái phép và thực hiện các chương trình trái phép, nhằm cải thiện độ tin cậy của hệ thống.
<CĐ Bảo Mật Đc Đề Xuất cho Môi Trường SD>
<Đặt>  <Cài Đặt Quản Lý>  <Cài Đặt Bảo Mật>
Giờ đây, bạn có thể chỉ định tất cả các cài đặt bảo mật được đề xuất cho môi trường sử dụng của mình đơn giản bằng cách chọn loại môi trường của máy. Xem "Security Settings Navigator" để biết các loại môi trường sẵn có. Security Settings Navigator
9Y9C-09C