<Cài Đặt Quản Lý>

Bạn có thể cấu hình các cài đặt liên quan đến quản lý người dùng, thiết bị và dữ liệu, v.v. để sử dụng máy an toàn và hiệu quả.
Mục
Mô tả
Bạn có thể cấu hình các cài đặt cho việc quản lý người dùng của máy.
Bạn có thể quản lý thông tin về phần cứng và các vận hành, cũng như các dữ liệu khác nhau cần khi sử dụng các chức năng của máy.
Bạn có thể đăng ký giấy phép và cấu hình các cài đặt liên quan đến các tùy chọn phần mềm và hệ thống có sẵn cho máy.
Bạn có thể cấu hình cài đặt để sử dụng dữ liệu, chẳng hạn như thông tin cài đặt máy và dữ liệu khởi tạo.
Bạn có thể cấu hình cài đặt liên quan đến sửa đổi hệ thống.
9Y9C-096