<Quản Lý Người Dùng>

Bạn có thể cấu hình cài đặt để quản lý người dùng của máy bằng ứng dụng xác thực người dùng.
<Đặt Mật Mã Quản Trị Viên>
<Đặt>  <Cài Đặt Quản Lý>  <Quản Lý Người Dùng>  <Quản Lý Xác Thực>
Bạn có thể thay đổi mật khẩu được Quản trị viên sử dụng để đăng nhập vào Remote UI. Khi thay đổi lại mật khẩu, chỉ có thể chỉ định việc này từ Remote UI.
<Đặt PIN Quản Trị Viên>
<Đặt>  <Cài Đặt Quản Lý>  <Quản Lý Người Dùng>  <Quản Lý Xác Thực>
Thiết lập xem có yêu cầu người dùng nhập mã PIN khi thay đổi cài đặt cần quyền Quản trị viên từ bảng điều khiển hay không. Mã PIN Quản trị viên cũng có thể được thay đổi.
<Cài Đặt Thông Tin Người Quản Lý Hệ Thống>
<Đặt>  <Cài Đặt Quản Lý>  <Quản Lý Người Dùng>
Cài đặt thông tin Quản lý hệ thống của máy. Thay đổi Mã người quản lý hệ thống và mã PIN
<Quản Lý Mã Phòng Ban>
<Đặt>  <Cài Đặt Quản Lý>  <Quản Lý Người Dùng>
Chọn có quản lý người dùng theo nhóm hay không bằng cách phân người dùng cho Mã phòng ban. Cấu hình Cài đặt quản lý mã phòng ban
9Y9C-097