Thiết lập

Cần thiết lập môi trường sử dụng trước khi sử dụng từng chức năng của máy. Đầu tiên, xác nhận các quy trình để hoàn tất “thiết lập” trước khi thiết lập thực tế. Yêu cầu chuẩn bị trước khi sử dụng

Quản trị viên và Người dùng chung

Để kiểm soát máy, bạn cần xây dựng hệ thống mà trong đó có một người được chỉ định làm quản trị viên và người dùng bình thường vận hành máy dưới sự quản lý của quản trị viên. Quản trị viên quyết định quy tắc sử dụng máy cũng như quản lý các thiết lập quan trọng như mạng và bảo mật. Quản trị viên cài đặt quyền truy cập cho từng người dùng khi cần thiết.
Tiến hành thiết lập ban đầu của máy (Hướng dẫn cài đặt)
Bạn có thể dễ dàng cài đặt để bắt đầu sử dụng máy, chẳng hạn như cài đặt ngày giờ và mạng bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình. Thiết lập bằng Hướng dẫn cài đặt
9Y9C-021