Operace kopírování

V této části jsou popsány základní operace kopírování při kopírování dokumentů, fotografií a dalších tištěných materiálů („originály“).
Při kopírování originálů, které mají text nebo obrázky dosahující k okrajům bez ohraničení, se může kopie vytisknout s chybějící oblastí kolem okraje. Velikost ohraničení je uvedena v základních specifikacích. Základní technické parametry
1
Uložte originál. Vkládání originálů
2
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Kopírovat] na obrazovce [Domů]. Obrazovka [Domů]
Zobrazí se obrazovka kopírování.
3
Nastavte poměr kopírování, papír a počet kopií.
[Poměr kopírování]
Nastavte poměr pro zvětšení nebo zmenšení kopií.
Automatické nastavení poměru kopírování podle velikosti papíru
Stiskněte tlačítko [Auto] a vyberte velikost umístěného originálu.
Poměr kopírování se nastaví automaticky podle formátu papíru použitého pro kopírování.
Ruční nastavení poměru kopírování
Vyberte pevný poměr kopírování ze seznamu nebo pomocí numerických kláves zadejte vlastní poměr a stiskněte tlačítko [Zavřít].
Můžete nastavit hodnotu od 25 do 400 % v krocích po 1 %.
[Papír]
Vyberte papír, který chcete používat pro kopírování.
Vyberte zdroj papíru s vloženým papírem, který se má používat, a stiskněte tlačítko [Zavřít].
* Pokud papír vložený do zdroje papíru neodpovídá nastavení velikosti nebo typu papíru, můžete pomocí tlačítka [Změnit nastavení papíru] změnit nastavení papíru.
[Počet kopií]
Nastavte počet kopií.
Pomocí číselných tlačítek zadejte počet kopií a poté stiskněte tlačítko [Zavřít].
4
Podle potřeby nakonfigurujte další nastavení kopírování. Další funkce kopírování
Podle originálu a účelu můžete provádět oboustranné kopírování a upravit kvalitu obrazu a další nastavení.
5
Stiskněte tlačítko [Spustit].
Spustí se kopírování.
Kopírování zrušíte stisknutím tlačítka [Zrušit] [Ano]. Zrušení operací kopírování
Pokud chcete zobrazit stav a protokol úlohy kopírování, použijte [Monitor stavu]. Zobrazení stavu a protokolu tiskové úlohy
Pokud se zobrazí možnost [Skenovat další originál]
Když je originál umístěn na skleněnou desku a kopírován pomocí oboustranného kopírování nebo funkce N na 1, zobrazí se obrazovka pro naskenování dalšího originálu.
1
Umístěte na skleněnou desku další originál a stiskněte tlačítko [Skenovat další originál].
Naskenuje se další originál a zobrazí se stejná obrazovka.
Tento postup opakujte, dokud nebude dokončeno skenování všech originálů.
Můžete také stisknout tlačítko [Sytost] a [Typ originálu] a změnit nastavení pro každý originál.
Pokud je velikost originálu jiná, část obrázku může chybět nebo může být obrázek na papír vytištěn menší.
2
Stiskněte tlačítko [Spustit tisk].
Naskenované originály se vytisknou.
9RXF-06U