Obrazovka [Domů]

Tato obrazovka se zobrazí po stisknutí tlačítka [] na ovládacím panelu.
Stav zařízení a přihlašovací údaje se podle potřeby neustále zobrazují v horní a spodní části obrazovky pro rychlé prohlížení a ovládání.
Tlačítka funkcí a nastavení jsou zobrazena na samostatných kartách uprostřed obrazovky. Chcete-li změnit zobrazená tlačítka funkcí a nastavení, vyberte kartu nebo přejeďte obrazovkou doleva nebo doprava. Stisknutím těchto tlačítek můžete provádět funkce a měnit nastavení.
Můžete změnit uspořádání tlačítek a názvy karet. Změna uspořádání tlačítek a přejmenování karet (vzdálené uživatelské rozhraní)
* Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny karty [Obecné] až [Vlastní 6].

Informace o stavu zařízení a přihlášení

[Odhlásit]
Toto tlačítko se zobrazí, když je uživatel přihlášen. Jeho stisknutím se po dokončení operací na zařízení odhlásíte. Přihlášení k zařízení
[]
Zobrazí jméno přihlášeného uživatele nebo ID oddělení.
[] / []
Při připojení ke kabelové síti LAN se zobrazí ikona []. Při připojení k bezdrátové síti LAN se zobrazí ikona [].
Jejím stisknutím přepnete mezi používáním kabelové a bezdrátové sítě LAN pro připojení zařízení k síti. Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN
[Monitor stavu]
Můžete zkontrolovat informace o zařízení, využití a protokoly, síťová nastavení a informace o chybách. Obrazovka [Monitor stavu]

Tlačítka funkcí a nastavení

[Kopírovat]
Slouží ke kopírování originálů. Kopírování
[Fax]
Slouží k faxování dokumentů. Faxování
[Skenovat]
Slouží ke skenování originálů. Skenování
[Tisk z paměťov. média]
¨Slouží k tisku souborů z paměťového zařízení USB. Tisk z paměťového zařízení USB (Tisk z paměťového média)
[Zabezpečený tisk]
Slouží k tisku dat dočasně uložených v paměti zařízení. Tisk dokumentu zabezpečeného pomocí kódu PIN (zabezpečený tisk)
[Kopie průkazu]
Slouží ke kopírování přední a zadní strany identifikačních průkazů. Kopírování obou stran ID karet na jeden list
[Kopie pasu]
Slouží ke kopírování více pasů na jeden list papíru. Kopírování více pasů na jeden list
[Nabídka]
Slouží k nakonfigurování různých nastavení zařízení. Položky nabídky nastavení
[Adresář]
Slouží k uložení míst určení při odesílání a ukládání naskenovaných dat a faxů. Místa určení můžete zadat z adresáře a vyvolat funkci odeslání.
Uložení míst určení (adresář)
Zadávání míst určení (adresář)
[Nast. papíru]
Slouží k nastavení velikosti a typu papíru, který se má používat, a k uložení často používaného papíru. Zadání velikosti a typu papíru
[Mobilní portál]
Slouží k připojení mobilních zařízení k zařízení. Připojení mobilního zařízení k zařízení
[Nastavení dom. obraz.]
Slouží k přidání tlačítek zástupce na obrazovku [Domů] a uspořádání tlačítek. Přizpůsobení obrazovky [Domů]
[Aktualizovat firmware]
Slouží k aktualizaci firmwaru přes internet. Aktualizace firmwaru
[Návod k obsluze]
Slouží k zobrazení základního návodu k obsluze a způsobů odstraňování problémů.
[Nastav. bezdrát. sítě LAN]
Slouží k připojení počítače k zařízení prostřednictvím směrovače bezdrátové sítě LAN (přístupového bodu). Připojení k bezdrátové síti LAN vyhledáním směrovače (metoda nastavení přístupového bodu)
Tlačítko zástupce (Skenovat)
Vyvolání nastavení skenování uložených jako oblíbená nastavení. Název tlačítka se liší v závislosti na nastavení. Přidání tlačítek zástupce
Tlačítko zástupce (Fax)
Vyvolání nastavení faxování uložených jako oblíbená nastavení. Název tlačítka se liší v závislosti na nastavení. Přidání tlačítek zástupce
Tlačítko zástupce (Kopírovat)
Vyvolání nastavení kopírování uložených jako oblíbená nastavení. Název tlačítka se liší v závislosti na nastavení. Přidání tlačítek zástupce
Kromě výše uvedených tlačítek funkcí a nastavení se na této obrazovce zobrazují také tlačítka knihovny aplikací.
Knihovna aplikací umožňuje provádět operace jedním dotykem.
Chcete-li tuto funkci používat, musíte kliknout na tlačítko [Application Library] na stránce portálu Vzdáleného UR a nakonfigurovat aplikaci. Stránka portálu vzdáleného uživatelského rozhraní
Další informace jsou uvedeny v příručce k Application Library (Knihovna aplikací) na webu s online příručkami.
https://oip.manual.canon/
9RXF-02F