Logowanie się do urządzenia

Kiedy na panelu sterowania zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź wymagane informacje, aby przeprowadzić uwierzytelnianie. Gdy uwierzytelnienie się powiedzie, ekran się zmieni i będziesz mógł kontynuować pracę.
W zależności od ustawionej funkcji uwierzytelniania wyświetlany ekran logowania może się różnić.

Logowanie (zarządzanie identyfikatorami wydziałów, identyfikator menedżera systemu)

Kiedy skonfigurowane jest zarządzanie identyfikatorami wydziałów, wyświetlany jest następujący ekran logowania. Aby się zalogować, wprowadź identyfikator wydziału. Jeśli ustawiony jest kod PIN, wprowadź go.
Kiedy ustawiony jest identyfikator menedżera systemu, dla operacji wymagających uprawnień administratora wyświetlany jest ekran logowania. Wprowadź identyfikator menedżera systemu i kod PIN, aby się zalogować.
1
Wprowadź identyfikator wydziału lub identyfikator menedżera systemu.
2
Wprowadź kod PIN.
Jeśli nie ustawiono kodu PIN, możesz pominąć ten krok. Przejdź do kroku 3.
3
Naciśnij [Zaloguj się].
Gdy uwierzytelnienie się powiedzie, wyświetlony zostanie ekran [Główny] lub inny.
4
Kiedy zakończysz pracę, naciśnij [Wyloguj się].

Logowanie (wysyłanie uwierzytelnione)

Gdy ustawione jest wysyłanie uwierzytelnione (uwierzytelniania przez serwer LDAP), podczas wykonywania operacji skanowania i faksowania wyświetlany jest ekran logowania do wysyłania uwierzytelnionego. Aby się zalogować, wprowadź nazwę użytkownika i hasło zarządzane przez serwer LDAP.
1
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
2
W [Nazwa serwera] wybierz serwer LDAP, aby dokonać uwierzytelnienia.
3
Naciśnij [Zaloguj się].
Gdy uwierzytelnienie się powiedzie, wyświetlony zostanie ekran skanowania lub faksu.
4
Kiedy zakończysz pracę, naciśnij [Wyloguj się].
W przypadku logowania przy użyciu funkcji wysyłania uwierzytelnionego i zarządzania identyfikatorami wydziałów
W zależności od ustawień uwierzytelniania przez serwer LDAP, naciśnięcie [Wyloguj się] na panelu sterowania może wyświetlić ekran wyboru uwierzytelnienia używanego przy wylogowywaniu. Aby kontynuować operacje po skanowaniu lub faksowaniu, wyloguj się tylko z wysyłania uwierzytelnionego. Aby zakończyć wszystkie operacje, wyloguj się ze wszystkich uwierzytelnień.
9RXX-02S