Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez skonfigurowanie szczegółów (metoda konfiguracji ręcznej)

Możesz połączyć się z routerem bezprzewodowej sieci LAN, wprowadzając ręcznie wszystkie informacje o routerze, takie jak identyfikator SSID, klucz sieciowy i ustawienia zabezpieczeń.
Do połączenia z bezprzewodową siecią LAN wymagane są uprawnienia administratora.
Wymagane czynności przygotowawcze
Przygotuj informacje o routerze bezprzewodowej sieci LAN, z którym chcesz się połączyć, i trzymaj je w pobliżu. Informacje wymagane do połączenia z routerem bezprzewodowej sieci LAN
Jeśli łączysz się z routerem bezprzewodowej sieci LAN obsługującym standard zabezpieczeń WPA-EAP lub WPA2-EAP, ustaw IEEE 802.1X. Stosując IEEE 802.1X
1
Na panelu sterowania naciśnij [Ust. bezprzew. sieci LAN] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny]
Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz sieć].
Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
Gdy pojawi się komunikat [Czy chcesz włączyć WLAN?], naciśnij [Tak].
Gdy pojawi się komunikat [Nie można znaleźć punktu dostępu.], naciśnij [Zamknij].
2
Naciśnij [Inne połączenia].
3
Naciśnij [Wprowadź ręcznie nazwę sieci (SSID)].
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania SSID.
4
Wprowadź SSID, a następnie naciśnij [Zastosuj].
Zostanie wyświetlony ekran [Ustaw. zabezp.].
5
Wybierz standard zabezpieczeń, ustaw uwierzytelnianie i szyfrowanie.
Gdy używasz WEP
1
Naciśnij [WEP].
Zostanie wyświetlony ekran [Uwierzytelnianie 802.11].
2
Wybierz metodę uwierzytelniania.
[System otwarty]
Używa otwartego uwierzytelniania.
* Jeśli wybierzesz tę metodę uwierzytelniania, podczas połączenia z routerem bezprzewodowej sieci LAN, który używa klucza współdzielonego, wystąpi błąd uwierzytelniania. W tym momencie ustawienie urządzenia zmienia się na [Klucz współdzielony] i podejmowana jest próba ponownego połączenia się z routerem.
[Klucz współdzielony]
Używa klucza szyfrującego dla hasła.
3
Wybierz klucz szyfrowania, który nie jest zarejestrowany, a następnie naciśnij [Zarejestruj].
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania klucza szyfrującego.
4
Wprowadź klucz sieciowy, a następnie naciśnij [Zastosuj].
Klucz szyfrujący jest rejestrowany na ekranie [Wybierz klucz szyfrowania].
5
Wybierz zarejestrowany klucz szyfrujący, a następnie naciśnij [Połącz].
Gdy używasz WPA-PSK lub WPA2-PSK
1
Naciśnij [WPA/WPA2-PSK].
Zostanie wyświetlony ekran [Metoda szyfrowania WPA/WPA2].
2
Wybierz metodę szyfrowania.
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania klucza szyfrującego.
Gdy wybierzesz [Autom.], AES-CCMP lub TKIP jest ustawiany automatycznie w zależności od routera bezprzewodowej sieci LAN, z którym chcesz się połączyć.
3
Wprowadź klucz sieciowy, a następnie naciśnij [Zastosuj].
Gdy używasz WPA-EAP lub WPA2-EAP
Naciśnij [WPA/WPA2-EAP] [OK].
Gdy nie używasz standardu bezpieczeństwa
Naciśnij [Brak].
6
Gdy na panelu sterowania pojawi się [Połączono.], naciśnij [Zamknij].
Kiedy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, [] pojawia się na ekranie [Główny] i ekranie każdej funkcji.
7
Odczekaj kilka minut.
Domyślnie adres IP jest ustawiany automatycznie.
Aby użyć konkretnego adresu IP, ustaw go ręcznie.
Ustawianie adresów IPv4
Ustawianie adresów IPv6
Jeśli podczas pracy pojawi się komunikat o błędzie i nie będzie można ustanowić połączenia
Naciśnij [Zamknij], sprawdź informacje dotyczące routera bezprzewodowej sieci LAN, z którym chcesz się połączyć, i powtórz procedurę, zaczynając od kroku 2.
9RXX-01H