Kopírovanie oboch strán ID karty na jeden hárok

Funkciu Kopírovanie ID karty môžete použiť na skopírovanie prednej a zadnej strany vodičského preukazu alebo iného identifikačného preukazu na rovnaký hárok papiera so 100-percentným zväčšením. Tento úkon môžete vykonať rýchlo na obrazovke [Domov] na ovládacom paneli. Táto funkcia je užitočná napríklad pri kopírovaní identifikačných preukazov na recepcii.
1
Umiestnite identifikačný preukaz na predlohové sklo.
1
Otvorte podávač.
2
Umiestnite identifikačný preukaz na predlohové sklo prednou stranou nadol na výšku a zarovnajte roh identifikačného preukazu s ľavým horným rohom predlohového skla.
Umiestnite identifikačný preukaz o kúsok ďalej od okraja predlohového skla.
3
Opatrne zatvorte podávač.
2
Na ovládacom paneli stlačte [Kópia ID karty] na obrazovke [Domov]. Obrazovka [Domov]
Zobrazí sa obrazovka kopírovania.
3
Nastavte formát papiera, typ papiera a počet kópií.
[Papier]
Vyberte papier, ktorý chcete použiť na kopírovanie.
Vyberte zdroj papiera s vloženým papierom, ktorý sa má použiť, a stlačte tlačidlo [Zatvoriť].
* Ak je papier vložený v zdroji papiera, avšak nespĺňa nastavenie veľkosti alebo typu papiera, môžete použiť položku [Zmeniť nastavenia papiera] na zmenu nastavení papiera.
[Počet kópií]
Zadajte počet kópií.
Pomocou numerických tlačidiel zadajte počet kópií, potom stlačte tlačidlo [Zatvoriť].
* Ak kopírujete pomocou funkcie Kopírovanie ID karty, pomer kopírovania je pevne nastavený na 100 %.
4
Podľa potreby upravte sýtosť a kvalitu obrazu.
Úprava sýtosti
Úprava kvality obrazu
5
Stlačte tlačidlo [Štart].
Oskenuje sa predná strana identifikačného preukazu.
6
Keď sa zobrazí [Skenovať ďalší originál], obráťte identifikačný preukaz umiestnite ho na predlohové sklo.
Uložte zadnú stranu identifikačného preukazu rovnakým spôsobom ako prednú stranu.
7
Stlačte tlačidlo [Skenovať ďalší originál].
Oskenuje sa zadná strana identifikačného preukazu a začne spustí sa kopírovanie.
Ak chcete zrušiť kopírovanie, stlačte [Zrušiť] [Áno]. Zrušenie postupov kopírovania
Pomocou [Monitor stavu] zobrazíte stav a výpis úlohy kopírovania. Zobrazenie stavu a výpisu tlačových úloh
9RY1-06X