Technické údaje faxu

Použitá linka *1
Verejná telefónna sieť (PSTN), faxová komunikačná sieť (FCN)
Hustota skenovacej čiary
Normálny režim
G3: 8 pixelov/mm*2 × 3,85 riadka/mm
Jemný režim
G3: 8 pixelov/mm*2 × 7,7 riadka/mm
Superjemný režim
G3: 8 pixelov/mm*2 × 15,4 riadka/mm
Ultrajemný režim
G3: 16 pixelov/mm*2 × 15,4 riadka/mm
Rýchlosť odosielania *3
SuperG3: 33,6 Kbps
G3: 14,4 kb/s
Spôsob kompresie
MH, MR, MMR, JBIG
Režim komunikácie
SuperG3, G3
Maximálna veľkosť odosielaných originálov
A4
Formát záznamového papiera
Čas prenosu
Približne 2,6 s/strana*4
*1 V závislosti od vašej telefónnej linky a regiónu možno nebudete môcť vykonávať dátovú komunikáciu, napríklad ak výsledná hodnota odporu telefónnej linky a zariadenia presiahne 1,700 Ω. Ak heslo zabudnete, kontaktujte predajcu alebo servisného zástupcu.
*2 Pixely označujú obrázkové prvky.
*3 S funkciou automatického zníženia rýchlosti.
*4 Hodnota získaná pomocou originálneho testovacieho hárka Canon veľkosti A4, štandardný prenos ECM (JBIG).
9RY1-00W