Kontrola používania a výpisov pomocou vzdialeného používateľského rozhrania

Zo Status Monitor/Cancel vo vzdialenom používateľskom rozhraní môžete skontrolovať stav a protokoly funkcie, prevádzkový stav zariadenia a informácie o chybách.
1
Prihláste sa do vzdialeného používateľského rozhrania. Spustenie vzdialeného používateľského rozhrania
2
Na stránke portálu vzdialeného používateľského rozhrania kliknite na položku [Status Monitor/Cancel]. Stránka portálu vzdialeného používateľského rozhrania
3
Vyberte položku na zobrazenie stavu alebo výpisu.
[Print]
[Job Status]
Zobrazí stav tlačových údajov (Tlačí sa alebo Čaká).
Zobrazuje stav všetkých tlačových úloh bez ohľadu na nastavenie Správy ID oddelenia.
Ak ste zadali svoje používateľské meno do [User Name] keď ste sa prihlásili v režime všeobecného používateľa, je viditeľný iba stav tlačovej úlohy pre daného používateľa.
Ak chcete zobraziť podrobnosti o tlači a používateľské meno a počet vytlačených hárkov pri pozastavenej tlači a zabezpečených výtlačkov, kliknite na [Job Number].
Ak chcete odstrániť tlačové údaje pre úlohy, ktoré sa tlačia alebo čakajú, kliknite na [Cancel] v [Job Operation].
[Job Log]
Zobrazí výpis tlačových úloh.
[Copy]
[Job Log]
Zobrazí výpis úlohy kopírovania.
[TX]
[Job Log]
Zobrazí výpis úloh TX pre skenovacie a faxové úlohy.
[RX]
[Job Status]
Zobrazí stav RX úlohy pre faxové a I-Faxové úlohy.
S ukážkou so zapnutou možnosťou Zámok pamäte môžete zobraziť podrobnosti faxu a vytlačiť fax, keď ste prihlásení do režimu správcu systému. Ukladanie prijatých dokumentov v zariadení (zámok pamäte)
[Job Log]
Zobrazí výpis úloh RX pre faxové a I-Faxové úlohy.
[Forward]
[Forwarding Errors]
Zobrazí informácie o presmerovaných údajoch, ktoré skončili chybou.
S ukážkou so zapnutou možnosťou Zámok pamäte môžete vykonať nasledujúce operácie, keď ste prihlásení do režimu správcu systému. Ukladanie prijatých dokumentov v zariadení (zámok pamäte)
Kliknutím na [Job Number] zobrazíte podrobnosti a ukážku údajov, ktoré sa presmerujú.
kliknutím na [Delete] vymažete údaje, ktoré sa majú presmerovať.
* Ak sa údaje nedajú presmerovať, ale zostávajú v pamäti, je možné ich vytlačiť. Kontrola faxov, ktoré sa nepodarilo preposlať
[Error Information]
Zobrazuje informácie o chybách vyskytujúcich sa na zariadení.
* Rovnaké informácie môžete zobraziť kliknutím na odkaz zobrazený v okne [Error Information] na stránke portálu.
[Consumables]
Zobrazuje veľkosť a typ papiera jednotlivých zdrojov papiera a názov kazety s tonerom.
* Rovnaké informácie môžete zobraziť kliknutím na [Check Consumables Details] na stránke portálu.
[Device Features]
Zobrazuje špecifikácie zariadenia a stav voliteľného vybavenia.
[Device Information]
Zobrazuje informácie o zariadení, ako napríklad názov produktu a sériové číslo, ako aj verziu firmvéru a informácie o správcovi systému.
[Device Name] a [Location] zobrazí informácie nastavené v [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings].
[System Manager Information] zobrazuje informácie nastavené v [Settings/Registration] [User Management] [System Manager Information].
[Check Counter]
Zobrazí sa celkový počet strán, ktoré sa doteraz skopírovali a vytlačili. Kontrola počtu vytlačených strán (Skontrolovať počítadlo)
[Cartridge Log]
Zobrazí záznam o použití pre kazetu s tonerom.
[Eco Information]
Zobrazí priemerný počet hárkov a priemernú spotrebu energie za mesiac.
Nastavenie nasledujúcich položiek môžete zmeniť v časti [Device Settings Status] a šetriť tak papier aj energiu.
[N on 1 in Copy Settings]
[2-Sided in Copy Settings]
[Use Fax Preview in Memory Lock Settings] Ukladanie prijatých dokumentov v zariadení (zámok pamäte)
4
Po zobrazení použitia sa odhláste zo vzdialeného používateľského rozhrania.
9RY1-09A