Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté faxy

Procesy spracúvané zariadením vrátane odosielania a prijímania faxov sa spravujú ako úlohy. Po kontrole stavu a výpisu úloh môžete určiť, či sa úloha odoslala alebo prijala správne a zistiť príčinu chýb, ktoré sa vyskytli.
Keď sú nastavenia nakonfigurované na uloženie faxov, ktoré nie je možné preposlať, tieto faxy je možné vytlačiť na zariadení alebo preposlať do iného miesta určenia.
* Ak je výpis nastavený tak, aby sa nezobrazil, skontrolovať môžete iba stav odoslania a prijatia. [Zobraziť výpis úloh]

Kontrola odoslaných a prijatých faxov

Môžete skontrolovať stav a výpis odoslaných a prijatých faxov.
Môžete tiež skontrolovať počet strán faxu a faxové čísla miesta určenia a odosielateľa a preposlať faxy čakajúce na prijatie a vytlačenie.
Táto časť popisuje, ako skontrolovať stav a výpis pomocou ovládacieho panela.
Na kontrolu stavu a protokolu môžete použiť aj Remote UI (Vzdialené PR) z počítača. Ak chcete vytlačiť faxy uložené v pamäti, použite Remote UI (Vzdialené PR). Kontrola používania a výpisov pomocou vzdialeného používateľského rozhrania
1
Na ovládacom paneli stlačte [Monitor stavu] na obrazovke [Domov] alebo na inom mieste. Obrazovka [Domov]
Zobrazí sa obrazovka [Monitor stavu].
2
Stlačte [Úloha VYS.] alebo [Úloha PR.].
3
Skontrolujte stav a výpis na každej karte.
Keď kontrolujete stav odoslaných a prijatých faxov
1
Na karte [Stav úlohy VYS.] a [Stav úlohy PR.] skontrolujte úlohy, ktoré sa spracovávajú alebo čakajú na spracovanie.
Faxy uložené v pamäti sa zobrazujú na karte [Stav úlohy PR.] ako [Čakanie na tlač].
2
Vyberte úlohu a zobrazte si podrobnosti.
Zobrazia sa podrobnosti úlohy.
3
Zobrazte počet strán, faxové čísla miesta určenia a odosielateľa, ako aj ďalšie informácie.
Ak existuje viacero miest určenia faxu, stlačením položky [Miesto určenia] zobrazíte zoznam týchto miest určenia.
Stlačením [Preposlať] prepošlite faxy čakajúce na prijatie alebo vytlačenie do miesta určenia, ktoré je registrované v adresári. Faxy, ktoré sa prijímajú alebo tlačia, nie je možné preposielať.
Keď kontrolujete výpis odoslaných a prijatých faxov
1
Na karte [Výpis úlohy VYS.] a [Výpis úlohy PR.] skontrolujte dokončené odoslané a prijaté úlohy.
2
Vyberte úlohu a zobrazte si podrobnosti.
Zobrazia sa podrobnosti úlohy.
3
Zobrazte počet strán a faxové čísla miesta určenia a odosielateľa.
Ak existuje viacero miest určenia faxu, stlačením položky [Miesto určenia] zobrazíte zoznam týchto miest určenia.
Keď sa zobrazí výpis úloh TX/RX [Chyba]
Odosielanie alebo prijímanie bolo zrušené alebo sa vyskytla chyba.
Ak sa zobrazí trojmiestne číslo začínajúce sa znakom „#“ (kód chyby), pomocou kódu chyby môžete skontrolovať príčinu a nájsť riešenie. Zobrazí sa kód chyby
Registrácia miest určenia do adresára
Na obrazovke zobrazujúcej podrobnosti úlohy stlačte [Uložiť do adresára] a zaregistrujte miesto určenia do adresára.
* Táto operácia nie je dostupná, ak existuje viacero miest určenia.

Kontrola faxov, ktoré sa nepodarilo preposlať

Ak fax nebolo možné preposlať, ale zostal v pamäti, môžete ho vytlačiť alebo preposlať na iné miesto určenia a zobraziť jeho obsah.
Táto časť popisuje, ako skontrolovať obsah faxu pomocou ovládacieho panela.
Na kontrolu obsahu faxu môžete tiež použiť Remote UI (Vzdialené PR) z počítača. Ak chcete zobraziť ukážku obsahu faxu, použite Remote UI (Vzdialené PR). Kontrola používania a výpisov pomocou vzdialeného používateľského rozhrania
Požadované prípravy
Nakonfigurujte nastavenia na ukladanie faxov, ktoré nie je možné preposlať, do pamäte zariadenia. Automatické preposielanie a zálohovanie prijatých faxov
1
Na ovládacom paneli stlačte [Monitor stavu] na obrazovke [Domov]. Obrazovka [Domov]
Zobrazí sa obrazovka [Monitor stavu].
2
Stlačte tlačidlo [Chyby pri preposielaní faxu].
Zobrazí sa zoznam faxových úloh, ktoré nie je možné preposlať.
3
Vyberte úlohu, ktorú chcete skontrolovať.
Zobrazia sa podrobnosti úlohy.
4
Vytlačte alebo prepošlite fax do iného miesta určenia a zobrazte si obsah faxu.
Ak chcete tlačiť pomocou zariadenia, stlačte [Tlačiť] [Áno].
Ak chcete odoslať alebo uložiť fax do miesta určenia, ktoré je iné ako miesto určenia nastavené na preposlanie, stlačte [Preposlať], začiarknite políčko miesta určenia registrované v adresári a stlačte [Použiť].
9RY1-06K