[Nastavenia faxu]

Zadajte nastavenia pre prijímanie a presmerovanie faxov.
* Hodnoty v tučnom červenom texte sú predvolené nastavenia pre každú položku.
* Položka [Nastavenia faxu] sa nemusí zobraziť v závislosti od modelu, nainštalovaných doplnkov a ďalších nastavení.

[Tlač na obidve strany]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Prijať/preposlať] alebo [Prijať]  [Nastavenia faxu]
Zadajte, či sa má pre prijaté faxy použiť obojstranná tlač.
[Vyp.]
[Zap.]

[ECM PR.]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Prijať/preposlať] alebo [Prijať]  [Nastavenia faxu]
ECM (režim korekcie chýb) je funkcia, ktorá vykonáva kontrolu a korekcie, aby sa zabezpečilo, že sa neodošlú poškodené obrázky, keď sa počas prijímania obrázka vyskytne chyba. Tu zadajte, či sa funkcia ECM používa pre prijímanie.
Ak použijete prijímanie ECM, kontrolu chýb vykoná počas komunikácie odosielateľ aj príjemca, preto musí byť funkcia ECM zapnutá aj na strane odosielateľa.
Prijímanie ECM môže spomaliť komunikáciu, pretože počas komunikácie sa vykonávajú kontrola a korekcie chýb. Zároveň upozorňujeme, že aj keď je zapnuté prijímanie ECM, môžu sa vyskytnúť chyby v závislosti od stavu telefónnych liniek.
Zapnite prenos ECM v zariadení, aby ste znížili počet chýb, ktoré sa vyskytnú pri odosielaní údajov. [ECM VYS.]
[Vyp.]
[Zap.]

[Prichádzajúce zvonenie]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Prijať/preposlať] alebo [Prijať]  [Nastavenia faxu]
Zadajte, či má zariadenie v prípade prijatia faxu, keď je režim prijímania faxov nastavený na hodnotu [Automaticky] alebo [Fax/Tel. (autom. prepínanie)], prehrať prichádzajúce zvonenie.
Ak v tomto nastavení zadáte hodnotu [Zap.], môžete tiež určiť počet opakovaní prichádzajúceho zvonenia.
* Zadaním hodnoty [Vyp.] sa zabráni použitiu režimu spánku.
[Použiť prichádzajúce zvonenie]
[Vyp.]
[Zap.]
[Počet zvonení]*1
1 až 2 až 99 (-krát)
*1 V závislosti od vašej krajiny alebo oblasti sa nastavenie nemusí zobraziť, prípadne sa jeho obsah alebo predvolené nastavenie môže líšiť.

[Vzdialený PR.]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Prijať/preposlať] alebo [Prijať]  [Nastavenia faxu]
Zadajte, či sa na prijímanie faxov môže používať telefón pripojený k zariadeniu (Vzdialený PR.). Prijímanie faxov cez telefón (Vzdialené RX)
Ak v tomto nastavení zadáte hodnotu [Zap.], môžete tiež zadať číslo použité pre externý telefón(ID vzdialeného PR.).
* V závislosti od krajiny alebo oblasti sa nastavenie [Vzdialený PR.] nemusí zobraziť alebo jeho obsah/predvolené nastavenie môže byť odlišné.
[Použiť vzdialený PR.]
[Vyp.]
[Zap.]
[ID vzdialeného PR.]
00 až 25 až 99

[Prepnúť na automatický PR.]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Prijať/preposlať] alebo [Prijať]  [Nastavenia faxu]
Zadajte, či sa zariadenie po uplynutí nastaveného času prepne do režimu automatického príjmu (Autom. PR.), ak nezdvihnete slúchadlo pre prichádzajúci fax, keď je režim príjmu faxu nastavený na hodnotu [Ručne].
Ak v tomto nastavení zadáte hodnotu [Zap.], môžete tiež zadať, ako dlho (v sekundách) bude znieť prichádzajúce zvonenie, kým sa zariadenie prepne do režimu automatického príjmu.
[Použiť prepnutie na automatický PR.]
[Vyp.]
[Zap.]
[Čas zvonenia do aut. PR.]
1 až 15 až 99 (s)

[Rýchlosť spustenia PR.]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Prijať/preposlať] alebo [Prijať]  [Nastavenia faxu]
Spustenie prijímania môže trvať určitý čas, napríklad z dôvodu zlého pripojenia k telefónnej linke. Ak k tomu dôjde, upravte počiatočnú rýchlosť komunikácie na nižšiu úroveň.
[33 600 b/s]
[14 400 b/s]
[9 600 b/s]
[7 200 b/s]
[4 800 b/s]
[2 400 b/s]

[Použiť zmenšenie PR. formátu]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Prijať/preposlať] alebo [Prijať]  [Nastavenia faxu]
Zadajte, či sa majú obrázky pri tlači alebo ukladaní prijatých faxov zmenšiť.
V tomto nastavení nastavte pomer zmenšenia na hodnotu [Automaticky], aby sa obrázky zmenšili na veľkosť papiera.
Pri zadávaní pomeru zmenšenia nastavte hodnotu medzi [97 %] a [75 %].
Ak chcete na zmenšených obrázkoch zachovať pomer strán, nastavte smer zmenšenia na hodnotu [Zvislo/vodorovne]. Ak chcete zmenšiť obrázky len vo vertikálnom smere, zadajte hodnotu [Iba zvislo].
[Použiť zmenšenie PR. formátu]
[Vyp.]
[Zap.]
[Pomer zmenšenia]
[Automaticky]
[97 %]
[95 %]
[90 %]
[75 %]
[Smer zmenšenia]
[Zvislo/vodorovne]
[Iba zvislo]

[Nastavenia preposielania]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Prijať/preposlať] alebo [Prijať]  [Nastavenia faxu]
Zadajte nastavenia pre preposielanie faxov. Automatické preposielanie a zálohovanie prijatých faxov
[Funkcia preposielania]
[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Prijať/preposlať] alebo [Prijať]  [Nastavenia faxu]
[Nastavenia preposielania]
Zadajte, či sa obsah prijatých faxov automaticky prepošle alebo uloží do prednastaveného miesta určenia.
Ak v tomto nastavení zadáte hodnotu [Zap.], zadajte aj miesto určenia preposielania alebo uloženia a v prípade potreby aj názov súboru.
[Použiť funkciu preposielania]
[Vyp.]
[Zap.]
[Miesto určenia na preposlanie]
[Názov súboru]
[Tlačiť obrázky]
[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Prijať/preposlať] alebo [Prijať]  [Nastavenia faxu]
[Nastavenia preposielania]
Zadajte, či sa presmerované faxy majú tlačiť.
Môžete sa tiež rozhodnúť, že chcete tlačiť iba faxy, ktoré sa nedajú preposlať.
[Vyp.]
[Zap.]
[Iba pri výskyte chyby]
[Uložiť obrázky v pamäti]
[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Prijať/preposlať] alebo [Prijať]  [Nastavenia faxu]
[Nastavenia preposielania]
Zadajte, či sa faxy, ktoré nebolo možné preposlať z dôvodu chyby, uložia do pamäte zariadenia.
[Vyp.]
[Iba pri výskyte chyby]
9RY1-0C1