Zaseknutia papiera v zariadení

Zaseknutý papier odstráňte z miesta, na ktorom k zaseknutiu došlo. Ak sa papier roztrhne, skontrolujte, či vo vnútri nezostali žiadne kúsky.

Zachytenie papiera vnútri zariadenia alebo v zadnej časti

Odstránenie papiera zaseknutého vo vnútri zariadenia alebo v zadnej časti.
Ak nedokážete papier odstrániť, nepokúšajte sa ho odstrániť silou. Skontrolujte zobrazenie na ovládacom paneli a odstráňte zaseknutý papier z iného miesta.
1
Otvorte predný kryt
2
Vyberte tonerovú kazetu
3
Odstráňte zaseknutý papier zvnútra zariadenia
1
Podržte zelené tlačidlo v prednej časti a nadvihnite prednú časť vodiacej lišty
Nepúšťajte vodiacu lištu, kým ju nevrátite na pôvodné miesto v kroku 3.
2
Opatrne vytiahnite papier.
3
Pomaly vráťte vodiacu lištu na jej pôvodnú pozíciu
4
Podržte zelené tlačidlo v zadnej časti a nadvihnite vodiacu lištu
Nepúšťajte vodiacu lištu, kým ju nevrátite na pôvodné miesto v kroku 6.
5
Opatrne vytiahnite papier.
6
Pomaly vráťte vodiacu lištu na jej pôvodnú pozíciu
4
Odstránenie papiera zaseknutého na zadnej strane
1
Otvorte zadný kryt.
2
Opatrne vytiahnite papier.
Zaseknutý papier vytiahnite tým smerom, ktorým je jeho odstránenie najjednoduchšie.
3
Zatvorte zadný kryt.
5
Nainštalujte kazetu s tonerom
6
Zatvorte zadný kryt.
Zobrazenie hlásenia [Zachytil sa papier.] sa zruší a tlač sa automaticky obnoví.
Ak sa tlač automaticky neobnoví, skúste tlačiť znova.
Ak opakovane dochádza k zaseknutiu papiera
Skontrolujte stav zariadenia a papiera. Zaseknutia papiera, ktoré sa opakujú

Zachytenie papiera v dvojstrannej vodiacej lište

Ak nedokážete papier odstrániť, nepokúšajte sa ho odstrániť silou. Skontrolujte zobrazenie na ovládacom paneli a odstráňte zaseknutý papier z iného miesta.
1
Vytiahnite zásuvku na papier
Zásuvku na papier vždy držte oboma rukami a vyťahujte ju opatrne. Ak zásuvku vytiahnete len jednou rukou, môže byť príliš ťažká na to, aby ste ju udržali, čo môže spôsobiť jej pád a poškodenie.
2
Podržte zelené tlačidlo a spustite dvojstrannú vodiacu lištu
3
Opatrne vytiahnite papier
4
Vráťte dvojstrannú vodiacu lištu na miesto
Pevne ju zatvorte, kým nezačujete cvaknutie.
5
Do zariadenia vložte zásuvku na papier
6
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo [Ďalej]. Keď sa zobrazí hlásenie [Odstr. ste všetok zachytený papier?], stlačte tlačidlo [Áno].
Zobrazenie hlásenia [Zachytil sa papier.] sa zruší a tlač sa obnoví automaticky.
Ak sa tlač neobnoví automaticky, skúste tlačiť znova.
Ak opakovane dochádza k zaseknutiu papiera
Skontrolujte stav zariadenia a papiera. Zaseknutia papiera, ktoré sa opakujú
9RY1-0EJ