El paper no s'alimenta o dos o més fulls s'alimenten alhora

Solucioneu el problema comprovant els elements següents.
Esteu utilitzant el paper adequat?
Comproveu si el paper de l'equip es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper adequat, segons sigui necessari.
Paper admès
Càrrega de paper
Heu carregat el paper correctament?
Airegeu bé el paper en petits lots perquè els fulls no s'enganxin.
Alineeu les vores fent uns quants copets al paper sobre una superfície plana unes quantes vegades abans de carregar-lo. Càrrega de paper
No carregueu junts papers de diferents mides o tipus.
9RXE-0FF