התאמת מיקום ההדפסה

אם טקסט או תמונות מודפסים מחוץ למרכז או מחוץ לטווח הניתן להדפסה, ניתן להתאים את מיקום ההדפסה כדי לשפר את תוצאות ההדפסה.
ניתן לציין את כיוון ההתאמה והרוחב עבור כל מקור נייר וצד הדפסה (הצד הקדמי והאחורי).
השתמש בלוח הבקרה כדי לבצע כיול. לא ניתן לבצע התאמה באמצעות ‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) במחשב.
1
בלוח הבקרה, לחץ על [Menu] במסך [Home]. מסך [Home]
2
לחץ על [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Adjust Print Position].
מסך [Adjust Print Position] מוצג.
3
בחר את מקור הנייר שעבורו ברצונך להתאים את מיקום ההדפסה.
4
בחר שילוב של כיוון וצד ההדפסה.
דוגמה: בעת כוונון מיקום ההדפסה של הצד הקדמי של הנייר בכיוון האנכי
בחר [Adjust Vertically (Front Side)].
5
הזן את ערך ההתאמה ולחץ על [Apply].
ציין את כיוון ההתאמה באמצעות + ו-, וציין את רוחב ההתאמה ביחידות של ‏0.1 מ"מ.
בעת התאמה אנכית
ציין את רוחב ההתאמה על-ידי בחירת ערך חיובי להתאמה כלפי מטה על הנייר או ערך שלילי להתאמה כלפי מעלה על הנייר.
בעת התאמה אופקית
ציין את רוחב ההתאמה על ידי בחירת ערך חיובי להתאמה ימינה על הנייר או ערך שלילי להתאמה שמאלה על הנייר.
9RXL-0EC