מסך [Home]

מסך זה מופיע כאשר אתה לוחץ על [] לוח הבקרה.
מצב המכשיר ופרטי הכניסה מוצגים כל הזמן בחלק העליון והתחתון של המסך לצפייה מהירה ופעולות לפי הצורך.
לחצני הפונקציה וההגדרה מוצגים בלשוניות נפרדות באמצע המסך. בחר לשונית או החליקו את המסך שמאלה או ימינה כדי לשנות את לחצני הפונקציה וההגדרות המוצגים. לחץ על לחצנים אלה כדי לבצע פונקציות ולשנות הגדרות.
ניתן לסדר מחדש את הכפתורים ולשנות את שמות הלשוניות. סידור מחדש של הלחצנים ושינוי שמות הלשוניות (ממשק משתמש מרוחק)
* כברירת מחדל, לשוניות ה-[General] כ-[Custom 6] מוצגות.

מצב המכשיר ופרטי התחברות

[Log Out]
זה מוצג כאשר המשתמש מחובר. לחץ על זה כדי להתנתק לאחר השלמת פעולות במכשיר. כניסה למכשיר
[]
מציג את שם המשתמש המחובר או מזהה המחלקה.
[] / []
כאשר מחובר לרשת LAN קווית,[] מוצג. כאשר מחובר לרשת LAN אלחוטית, [] מוצג.
לחץ על סמל זה כדי לעבור בין שימוש ברשת LAN קווי או LAN אלחוטי כדי לחבר את המכשיר לרשת. בחירת LAN קווי או אלחוטי
[Status Monitor]
ניתן לבדוק את המידע של המכשיר, שימוש ויומנים, הגדרות רשת ומידע על שגיאות. מסך [Status Monitor]

כפתורי פונקציה והגדרה

[Copy]
מעתיק מסמכי מקור. צילום
[Fax]
שולח מסמך בפקס. שליחה וקבלה של פקסים
[Scan]
סורק מסמכי מקור. סריקה
[Memory Media Print]
מדפיס קבצים מהתקן זיכרון USB. הדפסה מהתקן זיכרון USB (הדפסת מדיית זיכרון)
[Secure Print]
מדפיס נתונים השמורים באופן זמני בזיכרון המכשיר. הדפסת מסמך המאובטח באמצעות PIN (הדפסה מאובטחת)
[ID Card Copy]
מעתיק את הצד הקדמי והאחורי של תעודות זהות. העתקת שני הצדדים של תעודות זהות לגיליון אחד
[Passport Copy]
מעתיק מספר דרכונים לגיליון נייר אחד. העתקת דרכונים מרובים לגיליון אחד
[Menu]
הגדר את ההגדרות השונות של המכשיר. פריטי תפריט הגדרות
[Address Book]
רישום יעדים בעת שליחה ושמירה של נתונים ופקסים סרוקים. ניתן לציין יעדים מפנקס הכתובות ולהפעיל את פונקציית השליחה.
רישום יעדים (פנקס הכתובות)
הגדרת יעדים (פנקס הכתובות)
[Paper Settings]
הגדר את גודל וסוג הנייר לשימוש, ובצע רישום של נייר הנמצא בשימוש תכוף. הגדרת גודל וסוג הנייר
[Mobile Portal]
חברו את הטלפון למכשיר. לחבר מכשיר נייד למכשיר
[Home Screen Settings]
הוסיפו לחצני קיצור למסך [Home] וסדרו מחדש את הכפתורים. התאמה אישית של מסך [Home]
[Update Firmware]
מעדכן את הקושחה דרך האינטרנט. עדכון הקושחה
[Operation Guide]
עיין במדריך ההפעלה הבסיסי ובשיטות לפתרון בעיות.
[Wireless LAN Settings]
מחבר מחשב למכונה באמצעות נתב LAN אלחוטי (נקודת גישה). התחברות לרשת LAN אלחוטית על ידי חיפוש נתב (שיטת הגדרת נקודת גישה)
לחצן קיצור (סריקה)
פתח את הגדרות הסריקה הרשומות כהגדרות מועדפות. שם הכפתור משתנה בהתאם להגדרה. הוספת לחצני קיצור דרך
לחצן קיצור (פקס)
הגדר את הגדרות הפקס הרשומות כהגדרות מועדפות. שם הכפתור משתנה בהתאם להגדרה. הוספת לחצני קיצור דרך
לחצן קיצור (העתק)
הגדר את הגדרות ההעתקה הרשומות כהגדרות מועדפות. שם הכפתור משתנה בהתאם להגדרה. הוספת לחצני קיצור דרך
בנוסף ללחצני הפונקציה וההגדרות שלעיל, מסך זה מציג גם לחצני ספריית יישומים.
ספריית יישומים מאפשרת לבצע פעולות בנגיעה אחת.
כדי לבצע פעולה זו, עליך להקיש [Application Library] בעמוד הפורטל של ‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק), ולהגדיר את היישום. דף פורטל של ממשק משתמש מרוחק
למידע נוסף, עיין במדריך של ספריית יישומים באתר המדריך המקוון.
https://oip.manual.canon/
9RXL-02F