تغذیه‌کننده

درپوش تغذیه‌کننده

هنگام تمیز کردن داخل تغذیه‌کننده یا رفع گیر کردن کاغذ در داخل تغذیه‌کننده، درپوش تغذیه‌کننده را باز کنید.

راهنماهای لغزشی

برای قرار دادن صحیح کاغذ، راهنماهای لغزشی را با لبه‌های اسناد اصلی تراز کنید.

سینی تأمین سند اصلی

می‌توانید دو برگه اسناد اصلی یا بیشتر را داخل سینی تأمین سند اصلی قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی

سینی خروجی سند اصلی

اسناد اصلی اسکن‌شده به سینی خروجی سند اصلی ارسال می‌شوند.

ناحیه اسکن کردن سند تغذیه شده

اسناد اصلی قرار گرفته در تغذیه‌کننده اسکن می‌شوند.
هیچ شیئی را روی سینی خروجی سند اصلی قرار ندهید. این کار می‌تواند به سند اصلی آسیب برساند.
در صورتی که علائم زیر هنگام استفاده از تغذیه‌کننده رخ دادند، تغذیه‌کننده را تمیز کنید: تمیز کردن تغذیه کننده
اسناد اصلی کثیف می‌شوند
اسناد اصلی اغلب گیر می‌کنند
نتایج چاپ پس از اسکن، کپی یا ارسال فاکس لکه‌دار شوند
9RXK-00C