مشخصات عملکرد امنیتی و مدیریتی

دیوار آتش

حداکثر 16 آدرس IP (یا محدوده آدرس IP) را می‌توان برای هر دو IPv4 و IPv6 تعیین کرد.
حداکثر 32 آدرس MAC را می‌‌توان تعیین کرد.

IPSec

IPSec پشتیبانی‌شده توسط دستگاه با RFC2401، ‏RFC2402، ‏RFC2406 و RFC4305 مطابقت دارد.
سیستم عامل دستگاه متصل
Windows 8.1
Windows 10
Windows 11
حالت اتصال
حالت انتقال
پروتکل تبادل کلید
IKEv1 (حالت اصلی)
روش تأیید اعتبار
کلید از قبل مشترک
امضای دیجیتال
الگوریتم هش (و طول کلید)
HMAC-SHA1-96
HMAC-SHA2 (256 بیت یا 384 بیت)
الگوریتم رمزگذاری (و طول کلید)
3DES-CBC
AES-CBC (‏128 بیت، 192 بیت، 256 بیت)
گروه/الگوریتم تبادل کلید (و طول کلید)
دیفی هلمن (‏DH)
گروه 14 (2048 بیت)
ECDH-P256 (256 بیت)
ECDH-P384 (384 بیت)
ESP
الگوریتم هش
HMAC-SHA1-96
الگوریتم رمزگذاری (و طول کلید)
3DES-CBC
AES-CBC (‏128 بیت، 192 بیت، 256 بیت)
الگوریتم هش/رمزگذاری (و طول کلید)
AES-GCM (128 بیت، 192 بیت، 256 بیت)
AH
الگوریتم هش
HMAC-SHA1-96
IPSec از ارتباط با یک آدرس unicast (تک دستگاه) پشتیبانی می‌کند.

کلیدها و گواهی‌ها

کلیدها و گواهی‌های زیر پشتیبانی می‌شوند:

کلید خود ساخته و گواهی خود امضا یا CSR

الگوریتم کلید عمومی (و طول کلید)
RSA (512 بیت، 1024 بیت، 2048 بیت، 4096 بیت)
DSA (1024 بیت، 2048 بیت، 3072 بیت)
ECDSA (P256، ‏P384، ‏P521)
الگوریتم امضای گواهی
RSA: SHA-1*1، ‏SHA-256، ‏SHA-384*2، ‏SHA-512*2
DSA: SHA-1*1
ECDSA: SHA-1*1، ‏SHA-256، ‏SHA-384، ‏SHA-512
الگوریتم اثر شست گواهی
SHA1
*1 فقط هنگام نصب با استفاده از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) در دسترس است.
*2 SHA384-RSA و SHA512-RSA فقط وقتی طول کلید RSA‏ 1024 بیت یا بیشتر باشد در دسترس است.

کلید و گواهی یا گواهی CA برای نصب

فرمت
کلید
PKCS#12*1
گواهی CA
فرمت X.509 DER/فرمت PEM
پسوند فایل
کلید
".p12" یا ".pfx"
گواهی CA
".cer" یا ".pem"
الگوریتم کلید عمومی (و طول کلید)
RSA (512 بیت، 1024 بیت، 2048 بیت، 4096 بیت)
DSA (1024 بیت، 2048 بیت، 3072 بیت)
ECDSA (P256، ‏P384، ‏P521)
الگوریتم امضای گواهی
RSA: SHA-1*2، ‏SHA-256، ‏SHA-384*3، ‏SHA-512*3
DSA: SHA-1*2
ECDSA: SHA-1*2، ‏SHA-256، ‏SHA-384، ‏SHA-512
الگوریتم اثر شست گواهی
SHA1
*1 الزامات گواهی مندرج در کلید مطابق با گواهی‌های CA است.
*2 فقط هنگام نصب با استفاده از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) در دسترس است.
*3 SHA384-RSA و SHA512-RSA فقط وقتی طول کلید RSA ‏1024 بیت یا بیشتر باشد در دسترس است.
دستگاه استفاده از لیست لغو گواهی (CRL) را پشتیبانی نمی‌کند.

تعریف "رمزگذاری ضعیف"

در صورت تنظیم [Prohibit Use of Weak Encrypt.] در [Encryption Settings] روی [On]، استفاده از الگوریتم‌های زیر ممنوع می‌شود. [Encryption Settings]
هش
MD4, MD5, SHA-1
HMAC
HMAC-MD5
رمزگذاری کلید مشترک
RC2, RC4, DES
رمزگذاری کلید عمومی
رمزگذاری RSA (512 بیت/1024 بیت)
امضای RSA (512 بیت/1024 بیت)
DSA (512 بیت/1024 بیت)
DH (512 بیت/1024 بیت)
حتی زمانی که [Prohibit Weak Encryp. Key/Cert.] در [Encryption Settings] روی [On] تنظیم باشد، الگوریتم هش SHA-1، که برای ثبت یک گواهی ریشه استفاده می‌شود، قابل استفاده است.

TLS

ترکیب‌های نسخه TLS و الگوریتم زیر قابل استفاده هستند.
: قابل استفاده     : غیرقابل استفاده
الگوریتم
نسخه TLS
TLS 1.3
TLS 1.2
TLS 1.1
TLS 1.0
الگوریتم رمزگذاری
AES-CBC (256 بیت)
AES-CBC (128 بیت)
AES-GCM (256 بیت)
AES-GCM (128 بیت)
3DES-CBC
CHACHA20-POLY1305
الگوریتم تبادل کلید
RSA
ECDHE
X25519
الگوریتم امضا
RSA
ECDSA
الگوریتم HMAC
SHA1
SHA256
SHA384
9RXK-00Y