آماده‌سازی برای ذخیره کردن داده‌های اسکن‌شده در یک پوشه مشترک

در صورت نیاز، پوشه مشترکی را به‌عنوان محل ذخیره داده‌های اسکن‌شده ایجاد کنید. ایجاد یک پوشه مشترک
ثبت اطلاعات پوشه مشترک در "دفترچه آدرس"
اطلاعات دسترسی به پوشه مشترک را در "دفترچه آدرس" دستگاه ثبت کنید. با استفاده از یکی از روش‌های زیر، از رایانه ثبت کنید. شما باید هر پوشه مشترکی را که به‌عنوان محل ذخیره عمل می‌کند ثبت کنید. شما نمی‌توانید از پنل کنترل برای ثبت این اطلاعات استفاده کنید.
استفاده از ‏Send Function Setting Tool (ارسال ابزار تنظیمات عملکرد) ‏(Windows)
اطلاعات پوشه مشترک را در "موارد دلخواه" در "دفترچه آدرس" ثبت کنید.
ثبت پوشه مشترک در "دفترچه آدرس" (‏Send Function Setting Tool (ارسال ابزار تنظیمات عملکرد))
استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
اطلاعات پوشه مشترک را در "موارد دلخواه" در "دفترچه آدرس" یا "شماره‌گیری کدگذاری‌شده" ثبت کنید.
ثبت مقصد در دفترچه آدرس (Remote UI)
* موارد دلخواه لیستی از مقصدها است که می‌توان با [] آن‌ها را در دفترچه آدرس فراخواند. عملکرد دفترچه آدرس
* شماره گیری کدگذاری‌شده مقصدی با شماره سه رقمی است که می‌توان مستقیماً از "دفترچه آدرس" فراخوانی کرد.
9RXK-05A