تأیید اعتبار کاربران و مدیریت گروه‌ها

مدیریت کاربران و گروه‌هایی که از دستگاه استفاده می‌کنند و انجام عملیات‌های تأیید اعتبار در رابطه با استفاده از دستگاه، می‌تواند از انجام کار توسط اشخاص ثالث و دسترسی غیرمجاز، جلوگیری کند.
مدیریت شناسه بخش
از "مدیریت شناسه بخش" جهت مدیریت کاربران برای تمام عملکردهای دستگاه استفاده کنید. فقط کاربرانی که شناسه و پین بخش را می‌دانند می‌توانند از این دستگاه استفاده کنند. همچنین می‌توان میزان استفاده از دستگاه را با کمک "شناسه بخش" پیگیری کرد تا به مدیریت هزینه‌ها کمک شود.
تأیید اعتبار کاربران و مدیریت گروه‌ها با شناسه بخش (مدیریت شناسه بخش)
تأیید اعتبار سرور LDAP
می‌توان هنگام کار با سرور LDAP، از تأیید اعتبار سرور LDAP برای به کارگیری عملکردهای ارسال و ذخیره‌سازی استفاده کرد.
انجام تأیید اعتبار کاربر با سرور LDAP هنگام ارسال یا ذخیره‌سازی داده‌ها
* شما همچنین می‌توانید از "مدیریت شناسه بخش" و تأیید اعتبار سرور LDAP به صورت همزمان استفاده کنید.
9RXK-07J