[Generate File]

تنظیمات ایجاد فایل اسکن را مشخص کنید.
* مقادیری که با متن قرمز و برجسته نوشته شده است، تنظیمات پیش‌فرض برای هر مورد هستند.

[Output File Image Settings]

[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Common]‏ [Generate File]
مقدار گامای مورد استفاده هنگام تبدیل فایل اسکن به YCbCr برای انتقال را مشخص کنید.
تنظیم مقدار گامای مطابق با صفحه‌نمایش استفاده‌شده توسط گیرنده، تضمین می‌کند که نمایش تصویر درست مثل نسخه اصلی باشد.
[YCbCr TX Gamma Value‎]
[Gamma 1.0‎]
[Gamma 1.4‎]
[Gamma 1.8]
[Gamma 2.2‎]
برای کسب اطلاعات در مورد مقدار گامای نمایشگر، به دفترچه راهنمای نمایشگر مراجعه کنید.

[OCR (Text Searchable) Settings]

[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Common]‏ [Generate File]
مشخص کنید که آیا دستگاه هنگام ایجاد یک "PDF قابل جستجو" برای فراهم کردن امکان جستجوی متن نویسه‌های موجود در سند اصلی، به‌طور خودکار متن اصلی و جهت آن را تشخیص دهد یا خیر.
تعیین [On] در این تنظیم تضمین می‌کند که PDF ایجادشده با جهت صحیح در رایانه یا دستگاه مشابه نمایش داده می‌شود.
[Smart Scan‎]
[Off‎]
[On]
9RXK-0AF