[Store/Access Files]

تنظیمات ذخیره داده‌های اسکن‌شده و استفاده از دستگاه حافظه USB را مشخص کنید.
* مقادیری که با متن قرمز و برجسته نوشته شده است، تنظیمات پیش‌فرض برای هر مورد هستند.

[Common Settings]

[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Store/Access Files]
تنظیمات ذخیره در یک دستگاه حافظه USB و چاپ رسانه حافظه را مشخص کنید.
[Common Settings]

[Memory Media Settings]

[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Store/Access Files]
عملکردهایی که هنگام وصل کردن یک دستگاه حافظه USB به دستگاه قابل استفاده هستند را مشخص کنید.
برای اینکه ذخیره داده‌های اسکن‌شده در یک دستگاه حافظه USB مجاز شود، [Use Scan Function] را روی [On] تنظیم کنید.
برای مجاز کردن چاپ داده‌های موجود در دستگاه حافظه USB، گزینه [Use Print Function] را روی [On] تنظیم کنید.
برای محدود کردن ذخیره داده‌های اسکن‌شده و چاپ داده‌ها در یک دستگاه حافظه USB،‏ [Off] را در تنظیمات مربوطه مشخص کنید. محدود کردن استفاده از رسانه حافظه
[Use Scan Function‎]
[Off‎]
[On]
[Use Print Function‎]
[Off‎]
[On]

[Screen When Mem. Med. Conn]

[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Store/Access Files]
شما می‌توانید تنظیمات را به‌صورتی پیکربندی کنید که وقتی یک دستگاه حافظه USB به دستگاه وصل می‌شود، صفحه عملیات (اسکن از دستگاه حافظه USB یا چاپ رسانه حافظه) نشان داده شود.
[Off]
[On‎]
9RXK-0C2