[Scan and Send Settings]

تنظیمات مربوط به داده‌های اسکن شده و فاکس‌های اینترنتی را مشخص کنید.
* مقادیری که با متن قرمز و برجسته نوشته شده است، تنظیمات پیش‌فرض برای هر مورد هستند.

[Register Unit Name]

[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Send]‏ [Scan and Send Settings]
یک فرستنده فاکس اینترنتی یا ایمیل را ثبت کنید.
نام‌های فرستنده ثبت‌شده به همراه آدرس ایمیل دستگاه به مقصد ارسال می‌شوند.
اگر نام فرستنده ثبت نشود، فقط آدرس ایمیل دستگاه ارسال می‌شود.

[E-Mail Settings]

[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Send]‏ [Scan and Send Settings]
تنظیمات مربوط به ارسال ایمیل را مشخص کنید.
[Change Default Settings (E-Mail)]
[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Send]‏ [Scan and Send Settings]‏ [E-Mail Settings]
تنظیمات پیش‌فرض ارسال داده‌های اسکن‌شده از طریق ایمیل را تغییر دهید. تغییر تنظیمات پیش‌فرض
وقتی در صفحه ارسال ایمیل، [Reset] را فشار دهید، تنظیمات به مقادیر تعیین‌شده در این بخش بازیابی می‌شوند.
[Scan Size‎]
[A4]
[A5R‎]
[A6‎]
[B5‎]
[LTR‎]
[LGL‎]
[STMT‎]
[EXEC‎]
[FOOLSCAP/FOLIO (215.9x330.2 mm)‎]
[OFICIO (215.9x317.5 mm)‎]
[LETTER (Government) (203.2x266.7 mm)‎]
[LEGAL (Government) (203.2x330.2 mm)‎]
[LEGAL (India) (215.0x345.0 mm)‎]
[FOOLSCAP (Australia) (206.0x337.0 mm)‎]
[OFICIO (Brazil) (215.9x355.0 mm)‎]
[OFICIO (Mexico) (215.9x341.0 mm)‎]
[Specify Custom Size‎]
[File Format‎]
[PDF]
[PDF (Compact)‎]
[PDF (Compact/OCR)‎]
[PDF (OCR)‎]
[Set PDF Details‎]
[PDF]/[PDF (Compact)]/[PDF (Compact/OCR)]/[PDF (OCR)]
[Divide into Pages‎]
     [Off]
     [On‎]
[JPEG‎]
[TIFF‎]
[Set TIFF Details‎]
[Divide into Pages‎]
[Off]
[On‎]
[Density‎]
9 سطح
[Original Orientation‎]
[Portrait]
[Landscape‎]
[Original Type‎]
[Text‎]
[Text/Photo]
[Photo‎]
‎[2-Sided Original‎]
[Off]
[Book Type‎]
[Calendar Type‎]
[Sharpness‎]
7 سطح
[Data Size‎]
[Small: Memory Priority‎]
[Standard]
[Large: Image Quality Priority‎]
[Preview‎]
[Off]
[On‎]
[Skip Blank Orig.‎]
[Off]
[On (Preview)‎]
[On (No Preview)‎]
[Subject/Message‎]
[Subject‎]
[Message‎]
[Reply To‎]
[None]
[Specify from Address Book‎]
[Priority‎]
[Low‎]
[Standard]
[High‎]
[Link Mobile Device Addr. Book]
[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Send]‏ [Scan and Send Settings]‏ [E-Mail Settings]
مشخص کنید که در صورت ارسال داده‌های اسکن‌شده از طریق ایمیل، امکان مشخص کردن مقصدهای ثبت‌شده در دفترچه آدرس در دستگاه همراه وجود داشته باشد یا خیر. تعیین مقصد (دفترچه آدرس دستگاه همراه)
گزینه [Use Remote UI Access PIN] را روی [On] تنظیم کنید تا هنگام ارسال مقاصد از دستگاه همراه به دستگاه به‌عنوان مقصد، پین الزامی باشد. برای این کار، از همان پین دسترسی ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) استفاده کنید. تنظیم پین برای استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
[Link Mobile Device Address Book‎]
[Off]
[On‎]
[Use Remote UI Access PIN‎]
[Off‎]
[On]

[I-Fax Settings]

[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Send]‏ [Scan and Send Settings]
تنظیمات مربوط به ارسال فاکس‌های اینترنتی را تعیین کنید.
[Change Default Settings (I-Fax)]
[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Send]‏ [Scan and Send Settings]‏ [I-Fax Settings]
تنظیمات پیش‌فرض ارسال فاکس‌های اینترنتی را تغییر دهید. تغییر تنظیمات پیش‌فرض
هنگامی‌که در صفحه ارسال فاکس اینترنتی، [Reset] را فشار دهید، تنظیمات به مقادیر تعیین‌شده در این بخش بازیابی می‌شوند.
[Scan Size‎]
[A4]
[A5R‎]
[A6‎]
[B5‎]
[LTR‎]
[LGL‎]
[STMT‎]
[EXEC‎]
[FOOLSCAP/FOLIO (215.9x330.2 mm)‎]
[OFICIO (215.9x317.5 mm)‎]
[LETTER (Government) (203.2x266.7 mm)‎]
[LEGAL (Government) (203.2x330.2 mm)‎]
[LEGAL (India) (215.0x345.0 mm)‎]
[FOOLSCAP (Australia) (206.0x337.0 mm)‎]
[OFICIO (Brazil) (215.9x355.0 mm)‎]
[OFICIO (Mexico) (215.9x341.0 mm)‎]
[Specify Custom Size‎]
[Density‎]
9 سطح
[Original Type‎]
[Text]
[Text/Photo‎]
[Photo‎]
‎[2-Sided Original‎]
[Off]
[Book Type‎]
[Calendar Type‎]
[Sharpness‎]
7 سطح
[Preview‎]
[Off]
[On‎]
[Subject/Message‎]
[Subject‎]
[Message‎]
[Reply To‎]
[None]
[Specify from Address Book‎]
[TX Terminal ID]
[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Send]‏ [Scan and Send Settings]‏ [I-Fax Settings]
تعیین کنید که اطلاعات ارسال‌کننده مانند تاریخ و ساعت ارسال و آدرس ایمیل دستگاه در سرصفحه فاکس اینترنتی گنجانده شود یا خیر.
اگر در این تنظیم [On] را تعیین کنید، می‌توانید موقعیت چاپ را برای اطلاعات ارسال‌کننده مشخص کنید.
برای تراز کردن موقعیت چاپ با بالای نوشتار یا تصاویر در صفحات ارسالی، [Print Position] را روی [Inside Image Area] تنظیم کنید. برای چاپ اطلاعات بیشتری از فرستنده نسبت به اطلاعات واقع در بالای متن و تصاویر صفحات ارسال شده، گزینه [Outside Image Area] را مشخص کنید.
[Add TX Terminal ID‎]
[Off‎]
[On]
[Print Position‎]
[Inside Image Area‎]
[Outside Image Area]

[File Settings]

[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Send]‏ [Scan and Send Settings]
تنظیمات عملیات مورد استفاده برای ذخیره داده‌های اسکن‌شده در یک پوشه مشترک یا در سرور FTP را مشخص کنید.
[Change Default Settings (File)]
[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Send]‏ [Scan and Send Settings]‏ [File Settings]
تنظیمات پیش‌فرض ذخیره داده‌های اسکن‌شده در یک پوشه مشترک یا سرور FTP را تغییر دهید. تغییر تنظیمات پیش‌فرض
وقتی در صفحه ذخیره سرور FTP یا پوشه مشترک، گزینه [Reset] را فشار دهید، تنظیمات به مقادیر تعیین‌شده در این بخش بازیابی می‌شوند.
[Scan Size‎]
[A4]
[A5R‎]
[A6‎]
[B5‎]
[LTR‎]
[LGL‎]
[STMT‎]
[EXEC‎]
[FOOLSCAP/FOLIO (215.9x330.2 mm)‎]
[OFICIO (215.9x317.5 mm)‎]
[LETTER (Government) (203.2x266.7 mm)‎]
[LEGAL (Government) (203.2x330.2 mm)‎]
[LEGAL (India) (215.0x345.0 mm)‎]
[FOOLSCAP (Australia) (206.0x337.0 mm)‎]
[OFICIO (Brazil) (215.9x355.0 mm)‎]
[OFICIO (Mexico) (215.9x341.0 mm)‎]
[Specify Custom Size‎]
[File Format‎]
[PDF]
[PDF (Compact)‎]
[PDF (Compact/OCR)‎]
[PDF (OCR)‎]
[Set PDF Details‎]
[PDF]/[PDF (Compact)]/[PDF (Compact/OCR)]/[PDF (OCR)]
[Divide into Pages‎]
     [Off]
     [On‎]
[JPEG‎]
[TIFF‎]
[Set TIFF Details‎]
[Divide into Pages‎]
[Off]
[On‎]
[Density‎]
9 سطح
[Original Orientation‎]
[Portrait]
[Landscape‎]
[Original Type‎]
[Text‎]
[Text/Photo]
[Photo‎]
‎[2-Sided Original‎]
[Off]
[Book Type‎]
[Calendar Type‎]
[Sharpness‎]
7 سطح
[Data Size‎]
[Small: Memory Priority‎]
[Standard]
[Large: Image Quality Priority‎]
[Preview‎]
[Off]
[On‎]
[Skip Blank Orig.‎]
[Off]
[On (Preview)‎]
[On (No Preview)‎]
9RXK-0AU