[Remote UI Settings]

تنظیمات استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) و محدودیت دسترسی به آن را مشخص کنید.
* مقادیری که با متن قرمز و برجسته نوشته شده است، تنظیمات پیش‌فرض برای هر مورد هستند.

[Remote UI]

[Menu]‏ [Management Settings]‏ [License/Other]/[Remote UI Settings/Update Firmware]‏ [Remote UI Settings]
استفاده یا عدم استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را تعیین کنید. غیرفعال کردن Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
اگر تصمیم به استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) بگیرید، همچنین می‌توانید استفاده یا عدم استفاده از رمزگذاری TLS برای برقراری ارتباط هنگام استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، را تعیین کنید. استفاده از TLS
[Use Remote UI‎]
[Off‎]
[On]
[Use TLS‎]
[Off]
[On‎]

[Restrict Access]

[Menu]‏ [Management Settings]‏ [License/Other]/[Remote UI Settings/Update Firmware]‏  [Remote UI Settings]
هنگام استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، این تنظیمات را روی [On] قرار دهید، و پین دسترسی ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را تنظیم کنید. تنظیم پین برای استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
[Off]
[On‎]
[Remote UI Access PIN‎]
9RXK-0C9