Καταχώριση μη τυπικού μεγέθους χαρτιού (ειδικό χαρτί)

Το ειδικό χαρτί δεν έχει τυπικό μέγεθος και το μήκος της πλευράς του μπορεί να καθοριστεί ελεύθερα εντός του εύρους που υποστηρίζει η συσκευή.
Μπορείτε να καταχωρίσετε τα μεγέθη, όταν χρησιμοποιείτε συχνά συγκεκριμένο χαρτί μη τυπικού μεγέθους. Μπορείτε να καλέσετε το χαρτί στην οθόνη εισαγωγής μεγέθους, αποφεύγοντας έτσι τη φασαρία να εισαγάγετε το μέγεθος.
Μπορείτε να καταχωρίσετε έως τρία ειδικά μεγέθη.
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος καταχώρισης των ρυθμίσεων μέσω του πίνακα ελέγχου.
Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε τις ρυθμίσεις μέσω Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή. Διαχείριση της συσκευής από υπολογιστή (Remote UI)
1
Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε [Ρυθμίσ Χαρτιού] στην [Αρχική] οθόνη. Οθόνη [Αρχική]
2
Πατήστε [Αποθ. Ειδικού Χαρτιού].
Εμφανίζεται η οθόνη [Αποθήκευση Ειδικού Χαρτιού].
3
Επιλέξτε από [S1] έως [S3].
Το μέγεθος καταχωρίζεται στον επιλεγμένο αριθμό.
4
Εισαγάγετε τα μεγέθη για τις επιλογές [X] και [Y].
Πατήστε [Όνομα] για να αλλάξετε το εμφανιζόμενο όνομα των [S1] έως [S3].
5
Πατήστε [Εφαρμογή].
Το ειδικό χαρτί καταχωρίζεται.
9RXH-036