Ρύθμιση της έντασης ήχου (για μοντέλα με λειτουργία φαξ)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των ήχων που εκπέμπει η συσκευή.
Μπορείτε να ορίσετε επίσης αν θα εκπέμπει η συσκευή ήχους που θα σας ειδοποιούν για λειτουργίες και καταστάσεις.

Ρύθμιση έντασης ήχου του φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου που εκπέμπεται κατά την αποστολή και τη λήψη φαξ.
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης της έντασης ήχου μέσω του πίνακα ελέγχου.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μέσω Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή. Διαχείριση της συσκευής από υπολογιστή (Remote UI)
1
Πατήστε το πλήκτρο της έντασης ήχου () στον πίνακα ελέγχου. Πίνακας Ελέγχου
2
Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου και πατήστε [Εφαρμογή].
Η ένταση ήχου ρυθμίζεται.
Η μεταφορά του ρυθμιστικού προς τα δεξιά αυξάνει την ένταση ήχου.
Η μεταφορά του ρυθμιστικού τέρμα αριστερά θέτει τον ήχο σε σίγαση.

Ρύθμιση άλλων ήχων της λειτουργίας φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου εισερχόμενου φαξ και των ήχων που σας ειδοποιούν για την επιτυχημένη αποστολή και λήψη φαξ, καθώς και για την επιτυχημένη σάρωση πρωτοτύπων.
Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη ρύθμιση, ώστε να εκπέμπεται ήχος μόνο όταν παρουσιάζεται σφάλμα.
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης της έντασης ήχου μέσω του πίνακα ελέγχου.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μέσω Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή. Διαχείριση της συσκευής από υπολογιστή (Remote UI)
1
Πατήστε το πλήκτρο της έντασης ήχου () στον πίνακα ελέγχου. Πίνακας Ελέγχου
Εμφανίζεται η οθόνη [Ένταση φαξ].
2
Πατήστε [Άλλες ρυθμ έντ].
Εμφανίζεται η οθόνη [Ρυθμίσεις έντασης].
3
Επιλέξτε το στοιχείο του οποίου την ένταση ήχου θέλετε να ρυθμίσετε.
[Ήχος κουδουνίσματος]
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου που σας ειδοποιεί για εισερχόμενα φαξ.
[Ήχος τέλους ΑΠ]
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου που σας ειδοποιεί για την ολοκλήρωση της αποστολής ενός φαξ.
[Ήχος τέλους ΛΨ]
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου που σας ειδοποιεί για την ολοκλήρωση της λήψης ενός φαξ.
[Ήχος τέλους σάρωσης]
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου που σας ειδοποιεί για την ολοκλήρωση της σάρωσης ενός πρωτότυπου φαξ.
4
Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου και πατήστε [Εφαρμογή].
Η μεταφορά του ρυθμιστικού προς τα δεξιά αυξάνει την ένταση ήχου.
Η μεταφορά του ρυθμιστικού τέρμα αριστερά θέτει τον ήχο σε σίγαση.
Για να εκπέμπεται ήχος ολοκλήρωσης μόνο όταν παρουσιάζεται σφάλμα, ορίστε την επιλογή [Να ηχεί μόνο όταν προκύπτει σφάλμα] σε [On].
5
Πατήστε [Εφαρμογή] [Εφαρμογή].
Η ένταση ήχου ρυθμίζεται.

Ρύθμιση ήχων ειδοποίησης για λειτουργίες και καταστάσεις

Μπορείτε επίσης να ορίσετε αν θα εκπέμπει η συσκευή ήχους που θα σας ειδοποιούν για λειτουργίες και καταστάσεις, όπως, για παράδειγμα, κατά τον χειρισμό του πίνακα ελέγχου και όταν εντοπίζονται σφάλματα.
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης των ρυθμίσεων μέσω του πίνακα ελέγχου.
Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις μέσω Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή. Διαχείριση της συσκευής από υπολογιστή (Remote UI)
1
Πατήστε το πλήκτρο της έντασης ήχου () στον πίνακα ελέγχου. Πίνακας Ελέγχου
Εμφανίζεται η οθόνη [Ένταση φαξ].
2
Πατήστε [Άλλες ρυθμ έντ].
Εμφανίζεται η οθόνη [Ρυθμίσεις έντασης].
3
Ορίστε αν θα εκπέμπονται ήχοι ειδοποίησης. Οθόνη [Ρυθμίσεις έντασης]
Για να εκπέμπονται ήχοι ειδοποίησης, επιλέξτε [On].
4
Πατήστε [Εφαρμογή] [Εφαρμογή].
Οι ρυθμίσεις του ήχου ειδοποίησης εφαρμόζονται.
9RXH-043