Αποτροπή ακούσιας αποστολής δεδομένων και διαρροής πληροφοριών

Η ακούσια αποστολή ενός φαξ σε λάθος προορισμό ή η παραμονή ενός εκτυπωμένου εγγράφου στη συσκευή θέτει τον κίνδυνο της διαρροής δεδομένων. Επιπλέον, παρόλο που η αποστολή φαξ από έναν υπολογιστή και η χρήση μέσων μνήμης και φορητών συσκευών είναι εύκολες και βολικές, μπορεί να οδηγήσουν σε σφάλματα χειρισμού και κλοπή πληροφοριών.
Μπορείτε να λάβετε μέτρα για να αποτρέψετε την τυχαία αποστολή δεδομένων και τη διαρροή πληροφοριών, ανάλογα με την κατάσταση χρήσης της λειτουργίας, για να εξασφαλίσετε την ασφαλέστερη χρήση της συσκευής.
Περιορισμός και επιβεβαίωση του προορισμού
Μπορείτε να περιορίσετε τους προορισμούς για την αποστολή σαρωμένων δεδομένων και φαξ και να ορίσετε να εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης του προορισμού κατά την αποστολή τους.
Περιορισμός διαθέσιμων προορισμών
Επιβεβαίωση του προορισμού πριν από την αποστολή
Σωστός περιορισμός λειτουργιών
Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε μέρος ή στο σύνολο μιας λειτουργίας, όταν στέλνετε φαξ ή χρησιμοποιείτε μέσα μνήμης και φορητές συσκευές.
Περιορισμός αποστολής φαξ
Περιορισμός της χρήσης μέσων μνήμης
Περιορισμός χρήσης από φορητή συσκευή
Αποτροπή κλοπής μη επιτηρούμενων εκτυπωμένων εγγράφων και πληροφοριών
Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα εκτύπωσης που αποστέλλονται από έναν υπολογιστή ή τα φαξ που λαμβάνονται στη συσκευή, χωρίς να τα εκτυπώσετε αμέσως.
Περιορισμός εκτύπωσης

Δείτε επίσης

Όταν έχει εγκατασταθεί διακομιστής LDAP, μπορείτε να εφαρμόσετε έλεγχο ταυτότητας διακομιστή LDAP, για να περιορίσετε τους χρήστες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες αποστολής και αποθήκευσης και τους προορισμούς αποστολής. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη χρήση των λειτουργιών.
Πραγματοποίηση ελέγχου ταυτότητας χρήστη με διακομιστή LDAP κατά την αποστολή ή την αποθήκευση δεδομένων
9RXH-08E