[Προτιμήσεις]

Η υποστήριξη για [Προτιμήσεις] εισαγωγής και εξαγωγής εμφανίζεται παρακάτω.
: Μπορεί να εισαχθεί ή να εξαχθεί
: Δεν μπορεί να εισαχθεί ή να εξαχθεί

[Ρυθμίσεις Εμφάνισης]

Ρύθμιση
Εισαγωγή και Εξαγωγή
[Προεπιλ. Οθόνη μετά από Εκκίνηση/Επαναφ.]
[Ρυθμίσεις εμφάν πλήκτρου Αρχικής οθόνης]
[Γλώσσα]
[Γλώσσα Remote UI]
[Ενημ για καθαρ περ σάρ πρωτ]
[Εναλλαγή Εισαγωγής Χιλ./Ίντσ.]
[Εμφ. χρον. για προετ. κασέτας]
[Εμφάνιση ειδοπ. για εκκ. διάτ. στερ.]
[Εμφάνιση προειδοποιήσεων]
[Μέτρα όταν εμφανίζεται προειδ]
[Εμφάνιση διεύθυνσης IP]

[Διάταξη Αγγλικού Πληκτρολ.]

Ρύθμιση
Εισαγωγή και Εξαγωγή
[Διάταξη Αγγλικού Πληκτρολογίου]

[Ρυθμίσεις χρόνου/ενέργειας]

Ρύθμιση
Εισαγωγή και Εξαγωγή
[Ρυθμίσεις Τρέχουσας Ημερομηνίας/Ώρας]
[Ρυθμίσεις Ημερομηνίας/Ώρας]
[Μορφή Ημερομηνίας]
[Μορφή Ώρας]
[Χρόνος Αυτόματης Επαναφοράς]
[Λειτ Μετά από Αυτ. Επαναφορά]
[Χρόνος Αυτ. Τερμ. Λειτουργίας]
[Χρόνος Αυτ. Αναστ. Λειτ.]
[Καθ χρόν αυτ Ανασ Λειτ]
[Ρυθ εξόδ από κατ αναστ]

[Δίκτυο]

Ρύθμιση
Εισαγωγή και Εξαγωγή
[Επιλογή Ενσ/Ασύρμ LAN]
[Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN]
[Χειροκίνητη Εισαγωγή Κλειδιού Δικτύου (SSID)]
[Κατάσταση Πλήκτρου WPS]
[Κατάσταση Κωδικού WPS PIN]
[Κατάστ Εξοικ Ενέργειας]
[Πληροφορίες σύνδ]
[Ρυθμίσεις Άμεσης Σύνδεσης]
[Εύκολη σύνδεση μέσω PC]
[Ρυθμίσεις TCP/IP]
[Ρυθμίσεις IPv4]
*1
[Ρυθμίσεις IPv6]
[Ρυθμίσεις DNS]
[Ρυθμίσεις WINS]
[Ρυθμίσεις LPD]
[Ρυθμίσεις RAW]
[Ρυθμίσεις WSD]
[Χρήση κατάστασης FTP PASV]
[Ρυθμίσεις εκτύπωσης IPP]
[Χρήση HTTP]
[Χρήση IPSec]
[Ρυθμίσεις Network Link Scan]
[Ρυθμίσεις Αριθμού Θύρας]
[Μέγεθος MTU]
[Ρυθμίσεις SNMP]
[Χρήση ειδικής θύρας]
[Μέθοδος πιστοπ ειδικής θύρας]
[Χρόν αν για σύνδ κατά την εκκ]
[Ρυθμ. Προγρ. Οδήγησης Ethernet]
[Χρήση IEEE 802.1X]
[Ρυθμίσεις τείχους προστασίας]
[Διαχείριση ρυθμίσεων συσκ]
[Ρυθμ παρακολ]
[RMT-SW]
[Αρχικοποίηση Ρυθμίσεων Δικτύου]
*1 Η [Εντολή PING] είναι «».

[Εξωτερική διεπαφή]

Ρύθμιση
Εισαγωγή και Εξαγωγή
[Ρυθμ USB]

[Προσβασιμότητα]

Ρύθμιση
Εισαγωγή και Εξαγωγή
[Αντιστροφή Χρωμάτων Οθόνης]
[Φωτεινότητα]
[Χρόνος Εμφάνισης Μηνυμάτων]
9RXH-0CH