Registriranje odredišta u adresaru (upravljačka ploča)

Možete registrirati odredišta u adresar putem upravljačke ploče.
Adrese e-pošte (e-pošta, I-faks) i brojeve faksa možete registrirati na sljedeće načine:
Registriranje odredišta izravnim unosom informacija.
Registriranje odredišta iz zapisnika zadataka slanja.
Registriranje odredišta traženjem korisničkih podataka kojima se upravlja na LDAP poslužitelju.
Potrebne pripreme
Ako koristite LDAP poslužitelj, na uređaju registrirajte LDAP poslužitelj pomoću kojeg će se tražiti odredišta. Registriranje LDAP poslužitelja
1
Na upravljačkoj ploči pritisnite [Adresar] na zaslonu [Početni zaslon]. Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Registriraj odr.].
Prikazuje se zaslon [Vrsta destinacije].
Ako se prikaže zaslon [PIN adresara], unesite PIN i pritisnite [Primijeni].
3
Odaberite vrstu odredišta.
Prilikom registracije grupnih odredišta pogledajte sljedeći odjeljak.
Registriranje grupa u adresar (upravljačka ploča)
4
Unesite informacije o odredištu.
Možete registrirati odredište bez unošenja njegova naziva, no ako unesete naziv, možete ga tražiti po inicijalima prilikom definiranja odredišta.
Izravni unos odredišta
Pritisnite [Naziv] i unesite naziv, a zatim pritisnite [Primijeni].
Za informacije o odredištu pritisnite [Adresa e-pošte], [Adresa I-faksa] ili [Broj faksa], unesite te podatke pa unesite [Primijeni].
Kada se u polje [Broj faksa] unosi inozemno odredište, prvo je potrebno unijeti međunarodni predbroj, pozivni broj države pa onda broj faksa. Ako se ne možete povezati, pritisnite [Pauziraj] između brojeva da biste dodali pauzu. Možete promijeniti vrijeme pauze. [Postavi vrijeme pauze]
Unos odredišta iz zapisnika zadataka slanja
Pritisnite [Naziv] i unesite naziv, a zatim pritisnite [Primijeni].
Za zapisnik zadataka slanja pritisnite [Opozovi postavke] pa odaberite odredište. Odredište se unosi na zaslon za registraciju adresara.
Unos odredišta pretraživanjem LDAP poslužitelja
5
Po potrebi uredite pojedinosti faksiranja.
Ako je u 4. koraku registriran broj faksa, postavite pojedinosti kada se pojavi pogreška pri slanju ili ako slanje faksa na taj broj predugo traje.
Ako je registrirano nešto drugo, a ne broj faksa, taj korak nije potreban. Prijeđite na 6. korak.
6
Pritisnite [Registriraj kao] pa odaberite [Favoriti] ili [Kodirano biranje].
Ako je odabrana mogućnost [Kodirano biranje], odaberite neregistrirani broj ili pritisnite [Koristi num. tip.] pa unesite troznamenkasti broj za kodirano biranje.
7
Pritisnite [Primijeni].
Odredište je registrirano u adresaru.
Registriranje odredišta iz zapisnika zadataka slanja za zadatak skeniranja ili faksiranja
Osim otvaranjem zapisnika zadataka slanja iz adresara, u adresaru možete registrirati i odredišta iz zapisnika zadataka slanja za zadatak skeniranja ili faksiranja.
Provjera statusa slanja i spremanja te zapisnika skeniranih podataka
Provjera statusa i zapisnika za poslane i primljene faksove
9RXR-03C