Посочване на местоназначения (Адресна книга)

Когато посочвате местоназначения с Адресната книга, използвайте екрана [Начало] или екрана за сканиране или факс на контролния панел.
Когато посочвате местоназначения чрез извикване на Адресната книга от екрана [Начало], използвайте списъка с местоназначения.
Когато посочвате местоназначения на екрана за сканиране или факс, в допълнение към използването на списъка с местоназначения, можете също да въведете и номера за кодирано набиране, за да посочите местоназначение.

Посочване на местоназначения от списък

1
На екрана [Начало] или на екрана за сканиране или факс натиснете [Адресна книга].
Показва се Адресната книга.
За екрана на сканиране, в раздела [Указване на дестин.], натиснете [Адресна книга].
Когато се изведе екранът [До/Як/Ск]
Изберете типа (To, Cc или Bcc) на местоназначението, което ще бъде посочено.
2
Изберете квадратчетата за местоназначения, които трябва да посочите, след което натиснете [Приложи].
Местоназначенията са посочени.
Когато местоназначенията са посочени чрез извикване на Адресната книга от екрана [Начало], екранът за сканиране или факс се показва с въведените посочени местоназначения.
Изберете индекса в долната част на екрана на Адресната книга, за да филтрирате и покажете местоназначенията.

Посочване на местоназначения с номера за кодирано набиране

Можете да въведете трицифрено число за кодирано набиране, за да посочите местоназначение.
1
В раздела [Указване на дестин.] на екрана за сканиране или факс натиснете [Съкратено набиране].
Извежда се екранът [Въвеждане на номер на код. съкр. наб.].
Когато се изведе екранът [До/Як/Ск]
Изберете типа (To, Cc или Bcc) на местоназначението, което ще бъде посочено.
2
Въведете трицифрено число за кодирано набиране.
Местоназначението е посочено.
Ако сте въвели неправилно число, натиснете [], за да изтриете цифрите.
Когато се покаже екранът за потвърждение на местоназначението
Проверете дали местоназначението е правилно и след това натиснете [ОК].
9C54-03L