Промяна на настройките по подразбиране

Можете да промените настройките по подразбиране за сканиране, копиране и други функции, извикани с помощта на контролния панел.
Можете също така да подновите настройките до настройките, зададени тук, като натиснете [Нулиране] на екрана на всяка функция.
Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на контролния панел.
Можете също да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър. Управление на машината от компютър (Отдалечен потреб. интерфейс)
1
На контролния панел натиснете [Меню] на екрана [Начало]. Екран [Начало]
2
Натиснете [Настройки на функция].
3
Изберете елемента на настройка по подразбиране, който искате да промените.
Изберете от следните елементи според функцията, която искате да промените.
Отпечатване от носител с памет
[Съхранение/достъп до файлове] [Общи настройки] [Настройки за достъп до съхранени файлове] [Промяна на настройките по подразбиране (Печат от запам. носител)]
Сканиране (Записване на USB памет)
[Съхранение/достъп до файлове] [Общи настройки] [Настройки за сканиране и съхранение] [Настройки за USB памет] [Промяна на настр. по подраз. (USB памет)]
Сканиране (Изпращане на имейл)
[Изпращане] [Настройки за сканиране и изпращане] [Настройки за имейл] [Промяна на настр. по подразб. (Имейл)]
Сканиране (Записване в споделена папка или FTP сървър)
[Изпращане] [Настройки за сканиране и изпращане] [Настройки за файл] [Промяна на настр. по подразбиране (Файл)]
Факс
[Изпращане] [Настройки за факс] [Промяна на настр. по подразбиране (Факс)]
I-Fax
[Изпращане] [Настройки за сканиране и изпращане] [Настройки за I-факс] [Промяна на настр. по подразб. (I-факс)]
Копиране
[Копиране] [Промяна на настр. по подразб. (Копиране)]
4
Изберете елементите за настройка, които трябва да промените, и променете настройките по подразбиране.
За подробности относно настройките на всяка функция вижте следното:
[Промяна на настройките по подразбиране (Печат от запам. носител)]
[Настройки за USB памет]
[Промяна на настр. по подразб. (Имейл)]
[Промяна на настр. по подразбиране (Файл)]
[Промяна на настр. по подразбиране (Факс)]
[Промяна на настр. по подразб. (I-факс)]
[Промяна на настр. по подразб. (Копиране)]
5
Натиснете [Приложи].
Настройките по подразбиране са променени.
Възстановяване на настройките по подразбиране до фабричните настройки
На екрана в Стъпка 4 натиснете [Инициализиране] [Да].
9C54-041