Отмяна на отпечатването

Можете да отмените отпечатването от компютър. За да отмените отпечатването, след като данните за печат са изпратени на устройството, използвайте контролния панел или Отдалечен ПИ.
За да отмените отпечатването, когато използвате Печат от носител с памет, използвайте контролния панел или Отдалечен ПИ.

Отмяна на отпечатване от компютър

Когато използвате Windows

Ако се покаже екранът за печат, щракнете [Отказ].
Ако горният екран не се покаже, щракнете двукратно върху иконата на принтера в областта за уведомяване на Windows, изберете документа за отмяна и щракнете [Документ] [Отказ] [Да].
Ако иконата на принтера не се показва в областта за уведомяване на Windows или документът, който трябва да бъде отменен, не се показва, данните за печат се изпращат на устройството, след като бъдат обработени на компютъра.
В този случай отменете отпечатването с помощта на контролния панел на устройството или Отдалечен ПИ. Отмяна на отпечатване с контролния панел или Отдалечен ПИ

Когато използвате macOS

Щракнете върху иконата на принтер в Dock, изберете документа за отмяна и щракнете върху [].

Отмяна на отпечатване с контролния панел или Отдалечен ПИ

При отмяна на отпечатване с контролния панел

Следвайте инструкциите на екрана, за да отмените отпечатването.
Натиснете [Отказ] [Да].
Ако горният екран не се покаже, натиснете [] на контролния панел [Да].
Ако се покаже екранът със списък на задачите, изберете задачата, която да отмените, и натиснете [Отказ] [Да].

Отмяна на отпечатването с отдалечен ПИ

Можете да отмените отпечатването с екрана [Status Monitor/Cancel] [Job Status] в [Print] на отдалечен ПИ. Проверка на употребата и регистрационните файлове с Отдалечен ПИ
9C54-050