Списък на консумативите

По-долу са показани имената на артикулите на консумативите за устройството и броят на листовете, които могат да бъдат отпечатани.
Освен това трябва да се вземат предпазни мерки при работа и съхранение на консумативите. Вижте също „Важни инструкции за безопасност.“ Ръководства на устройството
За оптимално качество на печат е препоръчително да използвате оригинални тонери, касети и части на Canon.
 

Тонер касета

Доставена тонер касета
По-долу е показан средният брой листа, които може да се отпечатат*1 с доставената тонер касета.
*1 Средният капацитет е базиран на „ISO/IEC 19752“ (глобалният стандарт, свързан с „Метод за определяне на капацитета на тонер касети за монохромни електрофотографски принтери и мултифункционални устройства, съдържащи компоненти на принтер“, издаден от Международната организация по стандартизация (ISO)), при отпечатване върху обикновена хартия с формат A4 с настройката по подразбиране за плътност на печата.
1 500 листа
Тонер касета за смяна
По-долу са дадени оригиналните тонер касети на Canon за смяна и средният брой листове, които могат да бъдат отпечатани*1.
За оптимално качество на печат е препоръчително да използвате оригинални тонер касети на Canon.
*1 Средният капацитет е базиран на „ISO/IEC 19752“ (глобалният стандарт, свързан с „Метод за определяне на капацитета на тонер касети за монохромни електрофотографски принтери и мултифункционални устройства, съдържащи компоненти на принтер“, издаден от Международната организация по стандартизация (ISO)), при отпечатване върху обикновена хартия с формат A4 с настройката по подразбиране за плътност на печата.
Canon Cartridge 070
3 000 листа
Canon Cartridge 070 H
10 200 листа
Съхранявайте тонер касетите, както е описано по-долу. Съхраняването на тонер касети на неподходящо място или среда може да причини проблеми, като например загуба на данни.
Съхранявайте ги неотворени и ги отваряйте непосредствено преди употреба.
Не съхранявайте тонер касетите изправени или с долната част нагоре.
Не съхранявайте тонер касетите на следните места:
Места, изложени на открит огън
Места, изложени на пряка слънчева светлина или ярка светлина за пет минути или повече
Места, изложени на прекалено солен въздух
Места, силно изложени на корозивни газове (напр. аерозолни спрейове или амоняк)
Много горещи и/или влажни места
Места, подложени на резки промени в температурата и влажността, които могат да причинят конденз
Много запрашени места
Места, достъпни за деца
Места в близост до продукти, засегнати от магнетизъм (напр. флопи дискове или дискови устройства)
Съхранявайте опаковъчния материал безопасно за бъдеща употреба. Той ще ви е необходим в случай на съхранение на устройството с извадени тонер касети.
Canon си запазва правото да съхранява, оформя, добавя или премахва опаковъчния материал без предизвестие.
Съхранявайте тонер касетите при следните условия:
Диапазон на температурата на съхранение: 0 до 35 °C
Диапазон на влажността на съхранение: от 35 % до 85 % RH (относителна влажност, без конденз)*1
 
*1 Дори в границите на одобрения диапазон за влажност при съхранение, в тонер касетата могат да се образуват капки вода (конденз), ако температурите вътре и извън тонер касетата се различават. Кондензът ще се отрази неблагоприятно върху качеството на печат.
Бъдете внимателни за неоригинални тонер касети
Моля, имайте предвид, че на пазара се продават неоригинални тонер касети, имитиращи тези на Canon. Използването на неоригинална тонер касета може да доведе до влошено качество на отпечатване и до понижаване на производителността на машината. Canon не носи отговорност за неизправности, злополуки или повреди, предизвикани от използването на неоригинална тонер касета.
За повече информация вижте https://global.canon/ctc/.
Може да се наложи да смените тонер касетата, преди да се достигне средният брой листове, които могат да бъдат отпечатани, в зависимост от средата на инсталиране, размера на хартията за печат и типа оригинал.
Съкращаването на времето за автоматично изключване от настройката по подразбиране (4 часа) може да намали експлоатационния живот на тонер касетата.
9C1U-085