Подготовка за използване на AirPrint

Задайте основната информация, която е необходима за използване на AirPrint. Конфигурирайте настройките, свързани с функциите и защитата, които ще се използват в зависимост от употребата и средата.
При използване на Управление на ИД на отдел
ИД на отдели не могат да се задават с AirPrint. За да използвате AirPrint, докато използвате управление на ИД на отдел, конфигурирайте настройките така, че да не ограничавате следните операции: Активирането на Управление на ИД на отдел
Отпечатване от компютър с неизвестен ИД на отдел

Настройка на основната информация за AirPrint

Конфигурирайте тези настройки с помощта на Отдалечен ПИ от компютър. Не можете да използвате контролния панел за конфигуриране на настройките.
Изискват се администраторски права.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [Network Settings] [AirPrint Settings] [Edit].
Извежда се екранът [Edit AirPrint Settings].
4
Поставете отметка в квадратчето [Use AirPrint] и въведете името на принтера.
За името на принтера въведете име, с което устройството да го идентифицира, като използвате еднобайтови буквено-цифрови знаци.
Ако за mDNS е зададен IPv4, името на mDNS се въвежда за името на принтера. Ако промените името на принтера, името на mDNS също се променя.
* Когато промените зададеното име на принтер или mDNS име, Mac, който е бил свързан към устройството, възможно е вече да не може да се свърже с него. В този случай трябва да регистрирате устройството на Mac компютъра.
5
Въведете местоположението и географската дължина и ширина на устройството, ако е необходимо.
Ако местоположението на устройството е зададено в [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings], същият знаков низ се въвежда в местоположението. Когато промените местоположението в настройките на AirPrint, местоположението в настройките за информация за устройството също се променя.
6
Щракнете върху [OK].
Настройките се прилагат.
7
Излизане от Отдалечения ПИ.
Когато функцията AirPrint е разрешена, следните мрежови настройки също са разрешени:

Настройка на функциите и защитата, които да се използват с AirPrint

AirPrint използва следния IPP протокол.
Можете да конфигурирате настройките за шифроване на комуникация с TLS и да конфигурирате IPP удостоверяване, когато използвате протокола.
Конфигурирайте тези настройки с помощта на Отдалечен ПИ от компютър. Не можете да използвате контролния панел за конфигуриране на настройките.
Изискват се администраторски права.
Необходима подготовка
Когато шифровате комуникация с TLS, посочете ключа и сертификата, които да използвате за TLS шифрована комуникация. Използване на TLS
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [Network Settings] [IPP Print Settings] [Edit].
Извежда се екранът [Edit IPP Print Settings].
4
Конфигурирайте настройките за IPP.
При ограничаване на функциите за използване
Изчистете квадратчето [Use IPP Printing].
Когато премахнете отметката от квадратчето, печатането с AirPrint вече не е възможно.
При шифроване на комуникация с TLS
Поставете отметка в квадратчето [Allow Only When Using TLS] или [Use TLS].
При настройка на IPP удостоверяване
Поставете отметка в квадратчето [Use Authentication] и задайте потребителското име, което да се използва за IPP удостоверяване с помощта на еднобайтови буквено-цифрови знаци.
За да зададете парола, поставете отметка в квадратчето [Set/Change Password] и въведете една и съща парола както в [Password], така и в [Confirm], като използвате еднобайтови буквено-цифрови знаци.
Отпечатването с AirPrint вече изисква удостоверяване и само потребители, които знаят потребителското име и паролата за IPP удостоверяването, могат да използват тези функции.
5
Щракнете върху [OK].
Настройките се прилагат.
6
Излизане от Отдалечения ПИ.
9C1U-041